Politik A-Ö

Den artikel du nu har framför dig är en lista på RKU:s hållning i diverse sakpolitiska frågor, en så kallad A-Ö-lista. Den ska ses som en komplement till vårt princip- och handlingsprogram, inte en ersättning av detta. I princip- och handlingsprogrammet kan man läsa om vår ideologiska grund på ett allmänt plan, samt de krav vi ställer i övergripande samhällsfrågor. Poängen med denna sakpolitiska artikel är att ge en bild av vår hållning i diverse aktuella sakfrågor.

Många ungdomar idag har svårt att finna sin plats i politiken. Det är inte konstigt. Den borgerliga politiken är uppsplittrad i småfrågor och de ideologiska gränserna suddas ut till förmån av marknadsliberalismens dominans. Detta skapar förvirring och svårigheter att förstå politiken. Där skiljer sig kommunismen. Den försöker förklara och ge en helhetlig bild av hur samhället faktiskt fungerar; vilka mekanismer som driver utvecklingen vi ser idag och vad man kan göra för att förändra den.

Men detta betyder inte att vi ska vända sakpolitiken ryggen. Om man inte kan navigera i det politiska livet är politiken inget värt. Revolutionär teori blir bara till tomma ord om det inte tillämpas på verkligheten vi lever och verkar i. Men verklig förändring kräver organisering. Se därför inte detta som ett svar på frågor du har kring förbundets sakpolitik: se det som en uppmaning till att gå med i det kommunistiska ungdomsförbundet - för klasskamp och socialism!

Abort

RKU ser det som en absolut rättighet att få bestämma över sin egen kropp, därför är vi för fri abort. Den möjlighet som finns i Sverige för kvinnor att göra abort är ständigt under attack från konservativa, som inte vill ge kvinnor frihet, utan istället söker att kontrollera dem. Reaktionära krafter världen över arbetar för att begränsa aborträtten, vilket även gett avtryck i debatten i Sverige. Aborträtten är därför en ständig bastion som måste försvaras i kampen mot patriarkatet och kvinnoförtrycket.

Alkohol- och drogpolitik

Vi kommunister är emot alla försök att luckra upp Systembolagets alkoholmonopol. Systembolaget har bidragit till att det svenska folkets alkoholkonsumtion har minskat markant och måste därmed bibehållas. Lättare tillgång till alkohol leder till högre alkoholkonsumtion och att ungdomar i lägre åldrar får tillgång till alkohol. Vi är därtill emot alla former av drogliberalism. Utöver alkoholens och narkotikans skadliga konsekvenser för individen försvagar även drogerna arbetarklassens kollektiva enhet. En nedknarkad arbetarklass är en svag arbetarklass. Nyliberala makters intresse av att legalisera droger grundar sig i intresset för att öppna upp nya marknader där de kan investera sitt kapital och generera högre vinster. Polisen lägger alla sina resurser åt kontrollinsatser för att lagföra ringa narkotikabrott bland unga i arbetarområden. Detta leder till att arbetarungdomar får allt större svårigheter på arbetsmarknaden, och begränsar deras möjlighet till bidrag och statligt stöd. För de med missbrukarproblematik ges sällan den hjälp som krävs för att komma ur sin situation. Därför kräver vi ökat stöd och en fungerande vård för att hjälpa människor ur sitt missbruk.

Antikommunism

Sedan kommunismens spöke började vandra runt om i Europa, så har kommunismen som tanke ständigt varit under attack från borgarklassen. Framförallt efter Sovjetunionens fall i början av 90-talet när flera forna socialistiska stater anpassat sig efter imperialismen, globaliseringen och nyliberalismens intåg på världsscenen, så har den antikommunistiska vågen varit ständig och vi kommunister är ständigt under angrepp.

I vissa forna sovjetstater är kommunism förbjudet, i latinamerikanska och asiatiska stater förföljs aktiva kommunister och i media framställs kommunister som massmördare och antidemokratiska.

Vi vänder oss starkt emot denna bild som målas upp av oss kommunister. Det är inte konstigt att vi arbetar i motvind. Skolböckerna ges ut av privatägda bokförlag, där all form av arbetarkamp och vänsterpolitik benämns i svepande drag och med udd mot arbetarklassen. Medier och nöjesindustrin kontrolleras likväl av ett fåtal kapitalister som har intresse av att baktala de som hotar deras makt. Bakom antikommunismen gömmer det sig mäktiga motståndare som har ett intresse att svartmåla kommunismen. Deras intresse grundar sig i att vår ideologi innebär en förnekelse av kapitalismen. Det hotar det system som deras makt och rikedom vilar på.

Se även: Kommunism, Klasskamp

Arbetslöshet

Arbetslösheten i Sverige och i världen är en del av kapitalismen. Dess är funktion är att hålla nere löner och göra tillvaron osäker för de som har ett jobb. Ifall någon som går utan arbete kan göra ditt jobb billigare, varför ska din chef ge dig mer lön? Arbetslösheten leder inte enbart till ett enormt psykiskt lidande och svårigheter för individen att försörja sig. Den strukturella arbetslösheten är också ett enormt resursslöseri där fullt arbetsföra människor inte bidrar till samhället och ekonomin. Vi menar att alla arbetsföra medborgare ska garanteras ett arbete, en möjlighet att försörja sig själva och en roll i byggandet av Sverige.

Arbetsrätt

I dagens Sverige är vi arbetare under attack från politiker, företag och opinionsbildare. De segrar tidigare generationer svenska arbetare har vunnit hotas av kapitalisternas vinstintresse. Vi måste tillsammans försvara tidigare segrar. Vi måste värna vår arbetsrätt, vår rätt till skälig lön och schyssta villkor! Dessutom måste vi fortsätta tidigare generationers kamp för att förbättra våra villkor! Kampen för schyssta arbetsvillkor är tätt sammanknutet med klasskampen. För att maximera vinster så måste kapitalisten inskränka på arbetarklassens rättigheter för att kunna utnyttja arbetskraften så billigt som möjligt i förhållande till produktionen.

Se även: Bemanningsföretag, Gig-Ekonomi

Asylrätt

Vi vill att Sverige ska vara en fristad för de människor som flyr terror och nöd. Sverige är ett rikt land med goda möjligheter att ta hand om de som flyr.

Men vi anser också att vi måste verka för att stoppa de krig, som driver folk på flykt i första taget. Utan krig och förstörelse, inga flyktingkriser. Därför måste Sverige tydligt sätta stopp för vapenexporten och samtidigt ta hem de soldater som är utstationerade i exempelvis Afghanistan och Mali. I strävan efter fred är den anti-imperialistiska kampen en nödvändighet.

Se även: Integration, Imperialism

Bemanningsföretag

Bemanningsföretag är till för att dela upp arbetare i A- och B-lag, för att så split och kunna sänka lönerna. En återkriminalisering av bemanningsföretag är nödvändigt för en mer rättvis arbetsmarknad.

Se även: Arbetsrätt

Bensinskatt

Frågan om bensinskatt och kostnaden för drivmedel har gått från enbart vara en klimatfråga till även en klassfråga. En stor del av oss i arbetarklassen är i behov av bil för sitt arbete och sin vardag. Bestämmelser såsom bensinskatt blir i slutändan bara en straffavgift, som inte rör de förmögna elbilsförarna i ryggen. Det är inte rimligt att arbetarklassen ska betala för kapitalismens oförmögenhet till att upprätthålla en hållbar utveckling. Koldioxidutsläppen måste minska och klimatfrågan bemötas på en klassmässig bas.

Se även: Glesbygd, Klimatet, Kollektivtrafik

Bistånd

Världsamfundet arbetar idag med bistånd på så sätt att man låser in länder i ett behov av ständigt bistånd och gör länderna beroende av de “givmilda” ländernas hjälp. Något som även binder in fattiga länder under inflytande från länder med imperialistiska intressen. För att verkligen göra länder självständiga krävs att invånarna själva får besluta om landets styrning, eventuellt bistånd måste se till att landet ska kunna vara självgående.

Se även: Imperialism

Bostadsfrågan

När vi unga ska flytta hemifrån är det ofta mycket svårt att få en egen bostad. Det borde inte vara pengaintresset hos fastighetsägarna som styr byggandet eller boendeformen, utan behovet bland folket.

Rätten till bostad är en mänsklig rättighet som sedan 90-talets urholkats. Bolagiseringen av kommunala bostadsbolag och genom den cyniska Odell-lagen, som tagit bort kommunens skyldighet att förse människor med bostad, så har kapitalismens rovgirighet byt ut rättighet till vinsträtt. Borgerligheten avser nu även införa marknadshyror som godtyckligt kommer chockhöja hyrorna för hyresgäster.

Dagens höga boendekostnader och svårigheten att alls få tag i en bostad är inte en rimlig situation. Inte heller att det ska vara billigare långsiktigt att belåna sig och köpa en bostadsrätt än att bo i en hyresrätt. Låt istället staten ta över olika prospekt och där bygga hyresrätter med billig hyra, så att vanligt folk kan få tak över huvudet!

Brottslighet

I kvällspressarna möts vi ständigt idag av rubriker om skjutningar, förnedringsrån och våldtäkter. Det är en mörk bild av Sverige som media väljer att måla upp för den svenska arbetarklassen. De etablerade medierna och opinionsbildarna, oavsett politisk färg, visar en total oförmåga att bemöta problemen på ett effektivt sätt. Oavsett om de väljer att propagera för polisstat och massövervakning eller förminskar problemet misslyckas de alla konsekvent att utmana det system som föder och göder kriminaliteten. Det kapitalistiska samhället lamslår delar av arbetarklassen, slår ut de ur den kapitalistiska produktionskedjan och lämnar dem till att slåss på illegala marknader. Istället för en kollektivistisk kamp, lämnas de åt den individuella kampen om överlevnad där slutet antingen är döden eller fängelse.

Kriminaliteten måste tas på allvar och bekämpas. Genom att i gemensam kollektiv kamp bekämpa social utsatthet, arbetslöshet och andra skadliga fenomen kan vi på allvar utmana den kriminalitet som idag plågar arbetarklassen i Sverige.

Se även: Klasskamp, Kapitalism

Civilförsvar

Sedan 80-talet har allt mer av det gemensamma försvaret rustats ner, där värnpliktsarmén inte alls är redo för de utmaningar vi kan vänta oss. Utöver detta är beredskapen genom hela samhället eftersatt.

Vi vill se ett civilförsvar som kan stötta upp samhället i kriser och i krig, där alla kan och ska dra sitt strå till stacken, utefter sin egen förmåga. Men ett starkt civilförsvar måste vara ett försvar av och för arbetarklassen.

Detta kräver en tonvikt i lokal organisering: koordinering genom bostadsområden, idrottsällskap, arbetsplatser och allt föreningsliv skapar förankring i klassen. Därtill måste staten tillhandahålla lager och produktion av livsnödvändiga resurser för att främja en långsiktig och planmässig beredskap.

Se även: Försvaret, Demokrati

Demokrati

Den demokratiska formen i Sverige är en lögn. När de som har mycket pengar har mer att säga till om än oss andra, är demokratin ersatt av en plutokrati. Visst, vi röstar var fjärde år, men ingen av de du kan rösta på behöver leva efter sina löften och kan lätt köpas av branschorganisationer och företagare som vill få sina intressen representerade i de högsta instanserna i “demokratiska” Sverige.

För att demokratin ska fungera krävs att de vi väljer som representanter kan ställas till svars för de beslut de tar, detta innebär att de måste svara mot de som valt dem, att deras beslut är öppna och tillgängliga för alla som är intresserade och att de kan avsättas av väljarna under sin mandatperiod. Detta kräver kamp mot dagens maktstrukturer, baserat på klasskamp.

Demokrati är inte enbart det som försiggår inom maktens korridorer. För arbetarklassen måste den demokratiska kampen föras utomparlamentariskt. En gammal rest av denna demokratiska kamp kan fortfarande hittas i den gamla arbetarrörelsen, där socialdemokraterna fortfarande kallar sina lokala avdelningar för arbetarkommuner, hyresgästföreningar men även fackföreningar. Utomparlamentarisk kamp kräver att arbetarklassen organiserar sig i nya former av liknande kamp

Se även: Klasskamp, Ekonomi, Kapitalism

Ekonomi

Sverige är ett kapitalistiskt land, där ett fåtal får möjlighet att göra sig rika på andras bekostnad. Det är den främsta drivkraften till att orättvisor skapas, att vissa är fattiga och lever i misär. Vi i RKU vill se en förändring i hur ekonomin sköts, hur de rikedomar som finns i ett land som Sverige fördelas, så att vi alla får det vi behöver.

Ekonomin är det som ligger till grunden för hur ett samhälle ser ut. Det blir därför också den avgörande delen av ett rättvist samhälle. Vi anser oss i denna fråga som de största demokraterna, då vi utmanar kapitalets diktatur över ekonomin. Vi vill demokratisera ekonomin, med en behovsbaserad resursfördelning och demokrati på arbetsplatsen. Med andra ord vill vi skapa en socialistisk ekonomi. Vi kämpar för en ekonomi där produktionen demokratiskt planeras utefter människors behov med hänsyn till naturen. Till skillnad från kapitalismens profitjakt och kaotiska produktion som leder till kriser.

Se även: Demokrati, Kapitalism, Socialism

EU

Sverige har sedan 1995 varit medlem i Europeiska Unionen, som innebär att den lagstiftande makten flyttas längre bort från oss svenskar, till byråkrater och proffspolitiker i Bryssel. EU är ett försök att tvinga in alla medlemsländer i en gemensam nyliberal politik, som ökar klyftorna och driver arbetarklassen nedåt i smutsen.

Vi i RKU menar att Sverige måste lämna EU. Dessutom kan de pengar som vi sparar på medlemsavgiften användas till välfärden. Unionen måste framställas för vad den i verkligheten är, d.v.s. en kapitalets union. Ett medlemskap inom EU innebär lagstadgad högerpolitik, i budgetmål, ständiga nedskärningar och en exploatering av de östeuropeiska EU-länderna.

Se även: Kapitalism, Demokrati

Fackföreningsrörelsen

Fackföreningsrörelsen började i världen som en organisation där arbetarklassen kunde ta upp klasskampen mot kapitalistklassen på arbetsplatsen och ingår i det vi kallar för arbetarrörelsen. Tidigare så har framförallt svenska fackföreningar haft kravet på socialism i sina stadgar och även idag kan man finna i deras program gamla rester ifrån klasskamp.

Idag så utgör istället fackföreningsrörelsen i Sverige med LO-facken och tjänstemannafacken, som kapitalismens garant. Istället för att föra en ständig kamp mot kapitalismen så väljer man att backa undan från de vinster man vunnit mot kapitalet och sälja ut arbetarnas rättigheter i form av strejkrätten och lagen om anställningsskydd.

Men det finns fackföreningar som tar upp kampen mot ekonomiska orättvisor, vilket vi kan se framförallt hos Hamnarbetarförbundet och vissa lokala fackföreningar inom LO-familjen. Dessa fackförbund ger vi vårt fulla stöd i sin kamp för bättre villkor.

Se även: Klasskamp, Kapitalism

Feminism

RKU är ett feministiskt förbund, vi menar att det inte kan finnas kamp för ett bättre samhälle utan kampen för kvinnors rättigheter. Det arbetet kan inte enbart ligga långt fram, utan vi måste kämpa för kvinnors rättigheter här idag, speciellt i tider då konservativa och reaktionära krafter växer till sig!

Se även: Abortfrågan, Kvinnoförtryck, Reaktionen

Försvaret

Militären i en kapitalistisk stat som Sverige är med nödvändighet alltid borgarklassens våldsapparat och kan sättas in mot arbetarklassen om den skulle hota deras intressen tillräckligt mycket. Det har hänt historiskt och kan hända igen.

Samtidigt är det nödvändigt att Sverige har ett försvar för att värna sin nationella suveränitet, att verka för att avveckla försvaret under kapitalismen är orealistiskt. RKU föredrar ett värnpliktigt försvar till skillnad från en yrkesarmé. Dels eftersom det gör att folk från alla klasser och skikt i samhället finns representerade istället för endast det fåtal som är intresserade av militären som en “yrkesväg”. Historiskt kan vi också se att värnpliktiga sällan är lika villiga att gå i anfallskrig mot andra länder eller använda våld mot det egna folket som yrkessoldater är. Den värnpliktiga armén är ett sätt att skapa en mer folkligt förankrad armé.

Se även: Civilförsvar

Glesbygd

Vi vill stoppa dräneringen och nedmonteringen av svenska landsbygden, där jobb och boendemöjligheter försvinner snabbt när allt fler söker sig till våra storstäder för studier och arbete. Vi måste flytta ut många delar av den svenska industrin och samhällsnyttig verksamhet till landsbygden. Samtidigt måste det bli enklare att bo där i största allmänhet. Detta kräver avgiftsfri kollektivtrafik och andra reformer som är mer förmånliga för de som arbetar, som 6 timmars arbetsdag.

Gig-ekonomi

Gig-ekonomin blir mer och mer etablerad i Sverige, som är en modern version av daglöner, där folk får slita för svältlöner på 30 kronor i timmen. Att sätta hårt mot hårt mot dessa gig-företag är enda sättet att hålla undan denna moderna slavekonomi från svensk arbetsmarknad. Gig-företagen måste kriminaliseras och arbetare måste ställa krav på skäliga löner och schyssta villkor!

Se även: Arbetsrätt, Bemanningsföretag

HBTQ

Trots de framsteg som har gjorts gällande HBTQ-personers fri- och rättigheter finns det fortfarande mer som behövs göras och konservativa krafter hotar att få utvecklingen att backa. Vi anser att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. RKU stöttar därmed HBTQ-rörelsen. Inte kapitalismens approprieringen av rörelsen för att profiteras på och inte som en rörelse som upprätthåller andra förtryck, utan som en social rörelse som är en del av arbetarklassen i kampen mot deras gemensamma och skilda förtryck.

Imperialism

När företagen i ett land inte kan göra tillräcklig vinst på det egna landets marknad flyttar de produktionen utomlands till länder där arbetskraft och råmaterial är billigare, för att hålla kostnaderna nere och vinsterna uppe. Imperialismen innebär att stora monopolföretag dominerar världsmarknaden, suger ut arbetarna i de fattigare länderna och berikar kapitalisterna i kärnländerna (Sverige, USA, EU-länderna, Japan m.fl.).

Imperialismen driver även på en expansionistisk krigspolitik där vissa länder försöker säkra sina kapitalisters ekonomiska intressen med militärt våld. RKU vänder sig mot den imperialistiska utsugningen och mot krigshets och invasioner där imperialisterna skickar arbetare för att slakta andra arbetare i profitens namn. Vi är för alla länders rätt till självbestämmande och ser socialismen som den enda vägen till en värld där nationerna kan leva i fredlig samexistens.

Imperialismen innebär inte bara en flyttande av industrier till billigare produktionsområden eller krig, utan innebär även ekonomiskt förtryck av kapitalisternas kärnländer över utvecklingsländer. Genom institutioner som EU, IMF och Världsbanken så konkurrerar man ut utvecklingsländernas inhemska jordbruk och pressar med ekonomiska medel på länder för en politisk utveckling som gynnar den imperialistiska utsugningen.

Se även: Kapitalism

Industrin

Vi vill vända den utvecklingen som pågått under flera år med industrislakt, och istället skapa industrier här för att göra Sverige självförsörjande. Men detta är inte möjligt i den globaliserade värld vi lever i, där imperialismen flyttat industrierna utomlands för billigare arbetskraft och billigare produktionskostnader. Endast i ett socialistiskt samhälle kan vi återigen skapa industrier för att göra Sverige självförsörjande.

Integration

Dagens integration är otroligt undermålig. Den ger upphov till splittring inom arbetarklassen, och segregration i samhället. Ett avgörande problem är arbetslösheten, som ger upphov till utanförskap och kriminalitet. Både flyktingboenden och SFI-utbildningar säljs ut till riskkapitalister som profiterar på dessa människors fortsatta utanförskap genom att suga åt sig svenska skattepengar. Vi i RKU kräver att integrationsåtgärder återinförs i statligt ansvar. Vi anser att den rätta vägen till integration, är genom att garantera full sysselsättning: genom arbete kan människor förenas och kämpa tillsammans för en bättre värld.

Utöver rätten till arbete måste Sveriges myndigheter och samhällsfunktioner bli mer närvarande i utsatta områden för att motverka att parallellsamhällen växer fram. Vi anser även att föreningslivet kan spela en viktig roll för att bekämpa utanförskap, från landsbygd till förort.

Kapitalism

Dagens samhällsordning, kapitalismen, delar in samhället i två huvudsakliga klasser. De som lever på att arbeta, arbetarklassen, och de som lever på att äga, kapitalisterna. Beroende på vilken klass du tillhör kommer du ha olika förutsättningar när det kommer till din fysiska och psykiska hälsa, hur stor din pension blir, vilket jobb du kan ta och hur trygg du kan känna dig.

Kapitalismen är en garant för att ett fåtal ska kunna ansamla egna rikedomar och bilda eget inflytande på bekostnad av oss andra. Världens rikaste lever med en stor andel av våra gemensamma medel, där 8 personer äger lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning.

Dock behöver det inte se ut som det gör nu. Vi är övertygade om att vi alla tillsammans kan organisera ett hållbart liksom mer jämlikt och rättvist samhälle. Därför kämpar RKU för att avskaffa kapitalismen och ersätta den med socialism!

Se även: Socialism, Klasskamp, Ekonomi

Klasskamp

I det kapitalistiska samhället är människorna uppdelade utifrån klasser, där en överklass äger företagen, fabrikerna, landet och råvarorna. Arbetarklassen är de som får arbeta i fabrikerna och för företagen. Genom årtusendena har det funnits klasser som på olika sätt fört kamp mellan varandra, som för utvecklingen framåt.

Vi menar att det i dagens Sverige finns en tillbakapressad arbetarklass och att överklassen, borgarklassen, kan luta sig tillbaka. För att vi alla ska få leva ett bra liv och slippa oroa oss för att bli av med jobbet eller liknande krävs att arbetarklassen kan organisera sig och slå tillbaka!

Se även: Kapitalism, Socialism, Ekonomi, Demokrati

Klimatet

Klimatet förändras snabbt, något som skapar misär och flykt i de mest utsatta områdena. Även här i Sverige ser vi fler stormar, förskjutna årstider och ekosystem som står inför kriser. Allt detta på grund av kapitalismens vårdslösa hantering av vårt gemensamma hem.

RKU menar att en hållbar klimatpolitik måste ha en tydlig klassprägel. Vi tror inte på liberala föreställningar om att klimatet ska räddas med individuella val om att sluta äta kött och börja källsortera. Klimatkrisen löses inte heller med ineffektiva och symbolpolitiska förslag om punktbeskattning på bensin och plastpåsar som slår mot arbetarklassen. Vi vänder oss också mot att svenska folket via skattsedeln ska tvingas finansiera storfinansens klimatomställning, samtidigt som finanseliten tar ut miljarder i vinster.

Klimatkrisen orsakas inte av vanligt folks skinkmackor eller glesbygdens behov av att köra bil. Inte heller löses den med skattefinansierade omställningsbidrag till storkapitalet eller arbetarfientlig straffbeskattning. Klimatkrisen grundar sig i ett systemfel där de som har makt över företagen tjänar på att ha höga utsläpp och miljöskadlig produktion. Istället för en produktion med mål att generera maximal vinst för finanseliten vill RKU se en demokratisering av samhällsekonomin, där produktionen istället planeras utifrån svenska folkets önskan och behov. Socialismen är nödvändig för att stoppa utsläpp och miljöförstörelse och på allvar lösa klimatkrisen.

Kollektivtrafik

Att avskaffa avgifterna i kollektivtrafiken är ett viktigt steg mot att göra resandet mer jämlikt och mer klimatvänligt. Idag är det ofta mer lönsamt att köra bil, något som driver klimatförändringarna och gör våra städer smutsiga och trängre.

Dessutom betalar en låginkomsttagare en större del av sin inkomst till resande än en höginkomsttagare. Därför kan finansiering av kollektivtrafiken via skatter göra det enklare för de som inte har råd att ta sig runt i sin stad och i sitt närområde, samtidigt som städerna blir renare och trevligare att röra sig i.

Att kunna röra sig fritt i världen, är en mänsklig rättighet. Trots det förvägras glesbygden denna rätt till fria rörligheten med nedskärningar inom kollektivtrafiken. Vi ungkommunister vill se en utbyggnad av kollektivtrafiken så det omfattar även glesbygden, detta är även en klimatfråga då man genom en utbyggnad av kollektivtrafiken kan minska den individuella användningen av bilar.

Se även: Bensinskatt, Glesbygd, Klimatet

Kommunism

RKU:s långsiktiga mål är det kommunistiska samhället. Kommunismen är ett samhällssystem där alla klasser och motsättningar mellan dessa har utplånats. Under kommunismen saknas också staten, eftersom den är till för att upprätthålla en viss klass intresse: och därför har staten spelat ut sin roll, i ett klasslöst samhälle.

Vi vill se ett samhälle byggt efter devisen “av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”, där alla hjälps åt för att utveckla samhället och sig själva, där de samtidigt får det de behöver för att leva ett rikt liv.

Se även: Socialism

Kvinnoförtrycket

Vi anser att arbetarkvinnan under kapitalismen är dubbelt förtryckt: både av kapitalismen och patriarkatet. Hon exploateras under sin arbetstid, men utför också ett s.k. dubbelarbete (hushållsarbete t.ex. som inte betalas). Hela branscher livnär sig dessutom på kvinnoförtrycket, såväl modebranschen eller porrindustrin. Därför måste kvinnokampen alltid föras hand i hand med klasskampen.

Detta innebär dagligt arbete mot konservativa och reaktionära försök inskränka rättigheter som abort. Ett dagligt arbete för att stötta kvinnojourer och för att bekämpa våld i nära relationer, hedersvåld och andra typer av sexuellt förtryck. RKU kräver ekonomisk och social jämställdhet mellan män och kvinnor, samt ett förbud av porrindustrin

Se även: Abort, Feminism

NATO

Vi är emot ett svenskt Nato-medlemskap och vänder oss mot den smyganslutningen som skett under en längre tid. Nato är en imperialistisk krigsallians som i sina interventioner skapar lidande, misär och flyktingkriser. Vi kräver att Sverige värnar sin självständighet och arbetar för att alla länder ska få ha rätt till sin egen suveränitet.

Se även: Asylrätt, Försvaret, Imperialism

Politik

Politik utgår från klassernas intressen och förhållanden. Politiska idéer och inrättningar baseras på den ekonomiska utvecklingen där också klassernas läge bestäms. Samtidigt kan politiken också gripa in i och påverka ekonomin. Politik handlar om frågor om ledning av klasserna, kampen mellan partier, statsstyret och samhällsskicket i stort.

Politiken blir en kraft som kan förändra världen när den formulerar arbetarklassens intressen och samhällets utvecklingsbehov.

Praktik

Praktikanter får i nuläget inget betalt för det arbete som utförs på sina praktikplatser. Arbetsköparna utnyttjar därför praktikanter som tacksam, gratis arbetskraft. Vi kräver därför betald praktik.

Privatiseringar

Sedan 80-talet har stora delar av det offentliga privatiserats. Alltså har allt från skolor och äldreboenden till stora företag har sålts ut för att det har hävdats att en nedbantad statsapparat skulle göra samhället mer jämlikt.

Sanningen är snarare tvärtom. Fler privatiseringar driver klassklyftorna i Sverige, där de med lite pengar får svårare att få tag i välfärden och de med pengar kan köpa sig bättre välfärd. Vi kan se hur kommunaliseringen av skolor, ständiga nedskärningar inom vården och att de öppnat upp välfärden till privata aktörer ständigt försämrat den välfärd vi gemensamt betalar för genom skattesedeln.

I samma anda hör även avskaffandet av progressiva skatter som förmögenhetsskatter, fastighetsskatter med flera lett till att urgröpa välfärden. Denna sortens politik har tillsammans med privatiseringar inneburit en förflyttning av rikedom från oss arbetare till överklassen. Även privatiseringar av företag som tidigare varit i statligt regi, lett till försämrade arbetsvillkor och rättigheter för arbetare. Kraven att återförstatliga är inte längre trovärdiga i längden, utan nyliberalismens privatiseringar visar på kapitalismens ohållbarhet.

Se även: Kapitalism, Klasskamp

Psykiatrin

Kapitalismen spelar en avgörande roll i den psykiska ohälsan i samhället. Vi ställs mot varandra som konkurrenter och fiender på arbetsmarknaden och våra liv mäts i hur mycket profit vi genererar. Hela kulturen är präglad av prestation och självförverkligande på andras bekostnad. Under sådana omständigheter är det inte konstigt att folk blir deprmierade, eller känner ångest samt att livet är meningslöst.

Samtidigt är vår psykiatri nedbantad och agerar i första hand i fall där skadan redan är skedd (t.ex. suicidförsök eller tecken på självskada). Att psykiatrin får sämre förutsättningar att ta hand om en befolkning där de psykiska problemen skjuter i taket är en tickande bomb.

Vi i RKU kräver att vården i helhet får mer finansiering, samtidigt som fokuset på psykiatrin ökar. Dels måste mer finansiering till, dels måste rutiner utformas mer utefter människors behov, där psykiatrin kan vara tidigare på plats i en människas situation. I slutändan ska vi ha ett samhälle som inte ger upphov till den massiva psykiska ohälsa vi ser idag.

Rasism

Rasismen är en del av kapitalismen. Den splittrar arbetare som borde kämpa tillsammans på etnisk/kulturell grund. Dessutom rättfärdigar den utnyttjande av minoriteter genom låga löner/kassa arbetsvillkor, samt indragna resurser till segregerade områden. I utlandet urskuldar den plundringskrig och exploatering av tredje världen. Vi kräver därför samma arbetsvillkor för alla, storsatsningar på förorterna och ett stopp på Sveriges imperialistiska inblandning i såväl krig som industriflytt. Mot fascismens förljugna problembeskrivning, ställer vi en kamp på klassmässig grund!

Reaktionen

Reaktionen är den rörelse som vill rulla tillbaka historiens hjul och ta ifrån oss de fri- och rättigheter vi har idag.

Reaktionen kan ta sig olika skepnad, men oavsett ifall de tar formen av islamister, nynazister, kristna fundamentalister eller annat, är det ändå samma reaktionära skrot. Reaktionen kan tas sig olika uttryck. De kan ägna sig åt terrordåd mot individer eller allmänheten. De kan förtrycka och inskränka enskilda människors frihet i sekter eller genom hedersförtryck. Det kan också vara en politiskt organiserad rörelse som ämnar att förändra hela samhället i reaktionär riktning med våld eller i parlamentariska val.

Historiskt kan vi se att när progressiva arbetarrörelser växer fram med krav på ökad folkmakt så gör samhällets elit allt det kan för att försvara sin egen makt, även om det betyder att de ger sitt öppna stöd till de reaktionära krafterna. En växande progressiv rörelse måste därför vara beredd att försvara sig själva mot reaktionära motangrepp. Med eller utan elitens öppna stöd och oavsett skepnad och uttryck så är och förblir reaktionen RKU:s djupa fiende.

Reformer

Vi kommunister anser inte att reformer är onödiga. I kampen för dagskrav kan klassen formeras och skolas politiskt. Reformer kan bidra till att flytta fram arbetarnas positioner ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Men bara tillfälligt. Verklig förändring kan inte uppnås med reformer och vi kommunister ser dem bara som klasskampens biprodukter.

Religion

Vi ungkommunister försvarar allas rätt till sin egen religiösa åsikt. Den privata trosbekännelsen eller kollektiva trosbekännelsen är fri för alla, så länge den inte inskränker på andra människor och samhället. Samtidigt ska ingen förföljas för sin trosuppfattning. Särskiljandet mellan staten och religionen är en viktig aspekt för demokratin.

Republik

Monarkin är en gammal kvarleva från ett tidigare samhälle som måste avskaffas! Att någon kan ärva sitt ämbete har de flesta länder gjort sig av med, självklart kan vi i Sverige göra detsamma. Dessutom kostar hovet oss skattebetalare massor med pengar, som istället kan investeras i svensk välfärd.

ROT- och RUT-avdrag

ROT- och RUT-avdrag är en reform som inneburit ytterligare urholkning av statens inkomster, samtidigt som de ultrarika kan få städtjänst, matlagning och bartendertjänster betalda av skattebetalarna. Med förevändningen att det ska skapa mer jobb skapar de rika och politikerna ett flöde av våra gemensamma medel in i deras egna fickor.

Vi i RKU vill se en slopning av alla dessa avdrag och att alla de sänkningar som skett på olika sätt de senaste åren ses över för att vända på pengaflödet!

Skolan

Skolan i Sverige har blivit utarmad genom åratal av nedskärningar. Vårt friskolesystem ger dessutom företag rätten att stjäla våra skattepengar för egen vinning, samtidigt som det spär på segregrationen genom bildandet av elitskolor med ett godtyckligt sållande av elever. Vi kräver ett totalt förstatligande av skolan, med mer resurer för elever och lärare!

Se även: Utbildning

Socialism

Socialism är inte samma sak som höga skatter eller progressiv fördelningspolitik, som borgarna gärna framställer det. Det är bara försök till lappande och lagande av en i grunden ohållbar kapitalism. Socialismen är istället den process där arbetarklassen tar makten och ersätter kapitalismen med ett system styrt av och för arbetarna, där produktionen inriktas på att möta människors behov istället för att generera vinst åt ett fåtal. Socialismen är dock bara det första steget på vägen, en revolutionär övergångsperiod till det slutmål som är privategendomens och statens avskaffande. Kort sagt det klasslösa samhället, kommunismen.

Se även: Kommunism

Staten

Ungkommunisternas analys av staten är det av en våldsapparat som är till för att skydda ens klass intressen framför en annans och undertrycka den senare. Därför kallar vi ofta staten inom ett kapitalistiskt samhällssystem för kapitalets diktatur och staten inom ett socialistiskt system för proletariatets diktatur, arbetarklassens diktatur över borgarklassen.

Alla hittillsvarande samhällen där det funnits en statsapparat, har varit ett samhällssystem där en klass undertrycker en eller flera andra klasser. Ifrån romarnas patricier mot plebejer, ägare mot slavar, adel mot borgare till dagens samhälle mellan borgarklassen och arbetarklassen.

Vi vill inte likt anarkisterna avskaffa staten med omedelbar verkan. Tvärtom kommer en arbetarstat – som ersätter den nuvarande borgerliga staten – att fylla ett syfte under en övergångsperiod (socialismen) till det klasslösa samhället (kommunismen). Vi anser att när arbetarklassen har lyckats undertrycka borgarklassen och avskaffat privategendomen, så kommer staten att sakna sitt ändamål.

Se även: Klasskamp, Kommunism

Strejk

Nedläggelse av arbetet är det främsta verktyget vi inom arbetarklassen har som vapen gentemot arbetsköparna. En nedläggelse av arbetet stoppar produktionen av varor eller tjänster inom produktionskedjan och skadar framförallt kapitalisternas vinster.

När man vanligtvis hör talas om strejker i media så framställs det som något negativt och nästan katastrofalt. Opinionen vänds alltid mot arbetarklassen och konsumenterna är de som blir förlorarna. Det som döljer sig bakom dessa fraser om nalkande apokalyps är att även konsumenterna är arbetare.

Vi ungkommunister anser att strejker är nödvändiga. Det har i den s.k. svenska modellen använts för att få till löneökningar och bättre arbetsvillkor, genom att facken erbjudit fredsplikt.

Vi i RKU ser att den borgerliga staten inskränker på strejkrätten för att kuva arbetarklassen. Genom lagstiftningen 2018 så har man, så länge det finns ett kollektivavtal med fredsplikt, förbjudit politiska strejker. Arbetarklassens främsta vapen kan aldrig ses som något olagligt, oavsett om det sker i facklig regi eller kollektivistiskt utanför facket.

Se även: Fackföreningsrörelsen, Klasskamp

Tandvård

I nuläget är tandvård ett kostsamt åtagande för de som gått över åldersgränsen för gratis vård. Många avstår tandvård av just den anledningen, vilket leder till en allmänt försämrad folkhälsa. Vi kräver därför gratis tandvård för alla, all vård ska vara tillgänglig för alla!

Utbildning

I skolan, från lågstadiet upp till universiteten, skapas A- och B-lag inom samhället, där de som har svårt för studierna sållas bort till “lågstatusyrken” och de som har goda möjligheter genom sin socioekonomiska bakgrund kan glida igenom utbildningarna och sen ha manegen krattad framför sig. Det måste finnas möjligheter för alla i vårt rika land att kunna förkovra sig i sina intressen, man måste få möjligheten att utbilda sig på rätt sätt och utifrån de förutsättningar man har med sig. Alla program på gymnasiet måste ha vägen öppen mot universiteten. Utöver det behöver Komvux byggas ut, för att ge fler en andra chans med sina studier.

Som en del i ett viktigt integrerande arbete måste SFI också få mer resurser för att kunna göra de som kommer till vårt land i flykt till en del av vårt samhälle. Utan möjligheter att lära sig språket kommer man aldrig bli insläppt i den svenska gemenskapen, därför måste vi erbjuda incitament till utbildning.

Se även: Skolan

Vården

Vi ser idag hur arbetarna inom vårdsektorn pressas allt hårdare, med längre arbetstimmar och en låg lön som inte motsvarar det slit som utförs. Pressen på de vårdanställda gör att allt fler inom alla yrkesgrupper lämnar vården, för att de inte orkar med belastningen. Detta ökar bristen på framförallt sjuksköterskor, en brist som gör vården ineffektiv och gör att folk inte får den vård de behöver.

Dessutom har vi konkurrerande privata vårdaktörer; som både stjäl arbetskraft och resurser från det offentliga. Det etiskt riktiga inom vård är att den med störst behov går först, men nu kan den med mycket pengar köpa sig före i kön och på så sätt görs vården till en segregerande del av samhället. Har du inte pengar? Då kan du lika gärna börja spara till begravningen.

RKU kräver att välfärdskapitalisterna slängs ut från vården, att deras tillgångar tas om hand för att finansiera den offentliga sektorn och att de som arbetar inom vården får den lön och de villkor de förtjänar. De som arbetar i vården ska känna sig stolta över sin insats och de som söker vård ska känna sig väl bemötta, något som gäller alla vårdtagare. Gör om vården från den pressade och stympade institution det är idag till en jämlik och öppen plattform för de som behöver vård.

Äldreomsorg

Precis som alla andra delar av välfärden kan kapitalister idag tjäna pengar på omsorgen av våra äldre. Det vi vill ändra på, samtidigt som vi tar tag i resten av styrningen av det offentliga. RKU anser att välfärdskapitalism ska förbjudas, att satsningarna på en mer tillgänglig och rättvis vård och omsorg ska bli fler och att äldreomsorgen ska bli arbetsplatser som det går att arbeta på, till skillnad från dagens situation.