Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Resolution antagen av RKU:s elfte kongress, 9-12 maj 2013

Runt om jordklotet visar sig kapitalismen vara ett samhällsbygge oförmöget att tjäna folkflertalet. Fattigdom, svält, krig, miljöförstöring, snedfördelning och ekonomiska kriser är några av de konsekvenser som kapitalismen som samhällskonstruktion för med sig. Problemet består i att det är företagens vinster och välgång som tillåts bestämma hur samhället ska organiseras. Detta gynnar det lilla fåtal kapitalägare med hantlangare som kontrollerar företagen och kan leva väl av deras vinster. Vi andra, arbetarklassen och folkflertalet, har allt att vinna på att störta kapitalismen, vända samhället över ända och införa ett socialistiskt samhälle i dess ställe. Ett samhälle vars organisering utgår från folkets behov istället för företagens vinster.

Att störta det kapitalistiska samhället och ersätta det med ett socialistiskt samhälle är ett givet mål för ett kommunistiskt ungdomsförbund och grundvalen för hela vår organisation. Vi vet att vi måste gå samman och organisera oss för att kunna uppnå socialism. Men det räcker inte med det. Våra klassfiender, kapitalisterna, kommer aldrig lämna ifrån sig sin makt frivilligt och inga medel är främmande för att de ska kunna upprätthålla sin makt.

Det är viktigt att vi som kommunistiskt ungdomsförbund noggrant lägger fram ett strategiskt mål under rådande förhållanden, såväl som taktiska medel för att tjäna detta mål. Idag är RKU:s strategiska mål att bli en massorganisation med ett avgörande inflytande bland skolungdomar och den unga arbetarklassen. Därför reser förbundet parollen: “Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet”
Vi kommunister tar ingenting för givet. Så länge vi och den organiserade arbetarklassen funnits har vi varit ständigt förljugna och motarbetade av den härskande klassen och dess lakejer. Därför är det viktigt att vi inte lämnar något åt slumpen, traskar vidare i gamla spår utan reflektion, eller arbetar slentrianmässigt. Det är viktigt att vi avväger vilket vårt närstående taktiska arbete bör vara, vilka målsättningar vi ska ha och hur vi ska arbeta. Gör vi detta har vi också något att utvärdera och förbättra oss emot.

Denna organisationsresolution lyfter ett antal taktiska mål, vilka vi som förbund under kongressperioden arbetar och utvärderar oss emot. Detta för att till nästa kongress ha tagit ett kliv närmare vårt strategiska mål.

***

Organisation och utbyggnad
För oss kommunister är det organisationen som är vår styrka. Trots den ensidiga högerdominansen kan vi genom ett planmässigt arbete ta steg framåt i byggandet av vårt förbund. Som politiskt ungdomsförbund finns vi bara om vi märks av dem vi vill nå. Genom regelbundna utåtriktade och interna aktiviteter, det vill säga basverksamhet, visar vi upp oss och bygger en större och starkare organisation.
Tillsammans bildar grundorganisationerna (klubbar och lokalorganisationer) en nationell enhet, förbundet. I planering och genomförande ska vi alltid ha med oss vår gemensamt beslutade taktik och strategi, för att stärka helheten och inte motverka varandra.

Genom nationella kampanjer och genom kontinuerlig rapportering bygger vi ett förbund med enhet och nationell genomslagskraft. För att stärka upp kommunikationen och planmässigheten i distriktet ska centralstyrelsen hålla distriktsmöten.

Förbundets ledande kamrater – kadern – på lokal och central nivå har ett stort ansvar, såväl organisatoriskt som ideologiskt, för att stärka vår verksamhet.

Mål för kongressperioden:
– Förbundet ska bestå av minst 20 grundorganisationer som bedriver ett regelbundet internt och utåtriktat arbete.
– Förbundet ska bestå av fyra olika distrikt som bedriver ett levande och planmässigt utbyggnadsarbete.
– Förbundet ska arbeta för nytänkande och kreativitet i kampanjer, såväl lokalt som centralt.
– Förbundets olika instanser ska kontinuerligt rapportera om och utvärdera sin verksamhet.
– Alla grundorganisationer ska ha en väl utarbetad plan för sympatisörsarbetet så att nya kontakter och sympatisörer kontaktas genast och kontakten upprätthålls.
– Centralstyrelsen ska hålla regelbundna distriktsmöten bestående av distriktsledningar och representanter för lokalorganisationerna i distriktet.

Kvinnlig kader och intern jämställdhet
Ojämställdhet inom förbundet är något som varit ett problem sedan RKU:s grundande. Problemet bottnar i patriarkala samhällsstrukturer och är något vi ständigt behöver motarbeta inom förbundet.

Kvinnor som grupp utgör en större del av den arbetande befolkningen än män och har strukturellt mer att vinna på vår politik. Kort och gott behövs det kvinnokamp för klasskamp.

Mål för kongressperioden:
– Förbundet ska målmedvetet arbeta för att lyfta fram och stärka tjejer på alla nivåer och i alla organisationer i förbundet.
– Centralstyrelsen ska bestå av en högre andel tjejer än förbundet som helhet.
– Förbundet ska anordna minst en nationell tjejkurs under kongressperioden, samt ha tjejträffar på distriktsmässig och lokal nivå.
– Alla lokalorganisationer ska bedriva utåtriktad verksamhet i samband med internationella kvinnodagen 8 mars.
– Kvinno- och jämställdhetsutskottet ska hålla i möten med varje lokalorganisation om kvinnofrågan i allmänhet och internt jämställdhetsarbete i synnerhet.

Levande studier och diskussion
Förbundet studerar såväl dagspolitiska frågor och samhällsdebatt som marxismen-leninismens teori och praktik. Detta ger oss inte bara kunskap och förståelse i vårt politiska arbete, utan också ett politiskt självförtroende.

Ett bra skolat förbund ger en politiskt enande faktor i sig och hjälper individer och organisationer att stå på sig och våga bidra med egna inlägg i förbundsdiskussionen. Studier är också viktiga för att finna motivation och inspiration att fortsätta verka outtröttligt som kommunist, inte minst i tider av snålblåst.

Med en kamratlig saklig diskussion och med väl genomtänkta resonemang kan vi överkomma individens begränsningar och uppnå en kollektiv kunskap och intelligens. Välgrundade studier i marxismen-leninismen, ordentliga grundläggande studiecirklar och en levande inbjudande förbundsdiskussion förebygger politiska snedsteg och personliga vendettor.

Mål för kongressperioden:
– Levande kollektiva studier ska erbjudas medlemmar på alla nivåer.
– En kaderskola ska genomföras för förbundets ledande unga kamrater.
– Samtliga lokalorganisationer ska bidra till förbundsdiskussionen.
– Alla medlemmar och lokalorganisationer ska aktivt ta del av RKU-NET och Revolutionären.

Ekonomisk stabilitet
Eftersom RKU inte får något statligt föreningsbidrag måste stommen i RKU:s centrala ekonomi vara kampfond och RKU-supportrar som regelbundet skänker pengar till förbundet.
Förbundet expanderar både medlems- och aktivitetsmässigt och därför krävs det helt enkelt mer pengar i kassan för att vi ska kunna genomföra den verksamhet vi vill och behöver. I dagsläget är det en liten minoritet av alla medlemmar som regelbundet understöder RKU ekonomiskt genom kampfond eller RKU-Support. Det är just regelbundna, månatliga bidrag som är viktiga för att kunna budgetera och planera vårt arbete. Ingen kan bidra med allting, men det vore både demokratiskt och solidariskt om alla efter förmåga bidrog med något.

Mål för kongressperioden:
– Alla medlemmar ska efter förmåga bidra med en månatlig summa i kampfond eller RKU-support.
– Förbundet ska kontinuerligt och på alla nivåer se över möjligheter att öka inkomster och minska utgifter.

Skapa, sprid och stärk vårt revolutionära magasin!
Vår tidning är en tillgång för förbundsarbetet och för vår huvuduppgift att växa större och starkare. Den minsta enheten av utåtriktad aktivitet kan vara att sälja vår egna tidning. Det kan göras av en eller flera och vid alla tillfällen. Rebell skolar såväl läsare som skribenter. Den väver ihop våra lokalorganisationers politik till att bli nationell. Varje köpare är en potentiell sympatisör och medlem.

Under föregående kongressperiod genomförde vi en Rebellkampanj som bland annat gick ut på att diskutera Rebells form och innehåll. Kampanjen visade en stor entusiasm kring vårt magasin och en vilja att utveckla den, vilket lett till ett utökat sidantal och nytänkande. Tyvärr når Rebell fortfarande för få. Att nå fler med Rebell är att i samma slag förbättra förbundets ekonomi och nå fler med vår politik.

Mål för kongressperioden:
– Samtliga medlemmar ska ha en Rebell-prenumeration.
– Rebell ska nå över 750 prenumeranter.
– Rebell ska ha skribenter från varje lokalorganisation.

Levande närvaro på webben
En vanlig första kontakt med vårt förbund är genom våra hemsidor och våra konton på sociala medier. Deras främsta uppgift är att visa vår linje i olika frågor, och visa vår aktivitetsnivå. Därför är det viktigt att regelbundet fylla på med innehåll, till exempel rapporter, uttalanden, skolande artiklar, krönikor, videor med mera. Genom frekventa uppdateringar visar vi upp oss som ett aktivt och utåtriktat förbund. De sociala medierna ger oss unga anhängare, med möjlighet till kontakt. Lokala uppdateringar är ett bra tillfälle att träna på kollektivt skapande.

Mål för kongressperioden:
– Lokalorganisationerna ska arbeta aktivt och kollektivt med att hålla hemsidorna uppdaterade.
– Nationella hemsidan ska uppdateras varje vecka.
– Centralstyrelsen ska under kongressperioden ta fram en ny webbplattform.
– Förbundets konton på sociala medier ska kontinuerligt uppdateras.