Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Stor kampvilja på kongressen

I helgen samlades unga kommunister från hela Sverige på Revolutionär Kommunistisk Ungdoms Slå tillbaka-kongress. Livliga diskussioner och olika infallsvinklar ledde i slutändan fram till stor enighet, och kongressen visar att RKU inte böjer sig för liberalernas attacker.

Över hundra delegater och observatörer från olika RKU-organisationer, från Malmö i söder till Boden i norr, samlades förra torsdagen i Göteborg för att inleda den extrainkallade kongressen. Till detta tillkom Centralstyrelsen, åhörare och inbjudna gäster. Totalt cirka 150 ungkommunister. Liberalernas hets och åsiktsdekretet mot RKU har resulterat i ett nytt politiskt läge och syftet med kongressen var att stärka RKU, genom att samla förbundet och diskutera den politiska situationen och RKU:s agerande i denna.

Slå tillbaka-kongressen sammankallades på grund av att hetsen mot kommunismen det senaste året, som kulminerade när den statliga Ungdomsstyrelsen drog in RKU:s statsbidrag, har lett fram till ett nytt politiskt läge i Sverige. Åsiktsdekretet mot RKU är inte bara ett slag mot RKU, utan mot arbetarkamp och systemkritik i stort. Liberalerna vill inskränka dagens demokrati och begränsa progressiva krafters handlingsutrymme. Synen på demokrati var därför en central fråga under kongressen och en demokratiresolution antogs.

Resolutionen behandlar frågan om varför vi kommunister måste försvara den borgerliga demokratin när den attackeras av borgerligheten själv, och hur denna försvarsstrid till och med blir revolutionär i dagsläget. Resolutionen handlar också om hur RKU kan handla i den klyfta som uppstår när avståndet mellan folket och makthavarna ökar, en klyfta som märks i allt från inställningen till EU, till protesterna mot nedskärningarna i den offentliga sektorn.
Delegaterna på kongressen var överens om demokratifrågans vikt och synen på demokratin, och resolutionen antogs.

Men frågan om demokrati och hotet mot den borgerliga demokratin är inte helt enkel för många ungdomar. Därför kommer diskussionen om demokratin att fortsätta i RKU under kongressperioden. Artiklar både i Rebell och i interntidningen Revolutionären kommer dessutom att ta upp frågan framöver.

Kommunisthetsen och åsiktsdekretet mot RKU har fått negativa konsekvenser för organisationen. Ekonomin har försämrats, även om RKU-supportrarna har säkrat förbundets fortlevnad. Men konsekvenserna syns inte bara på central nivå, utan också på lokal. När etablissemanget drar likhetstecken mellan kommunism och diktatur, och när hetsen mot kommunismen ökar, är det svårare att bibehålla aktiviteten i lokalorganisationerna och det kan bli svårare för ungdomar att söka sig till RKU.

I det läget är det viktigt att organisationsfrågan lyfts fram, och därför antog kongressen ett organisatoriskt handlingsprogram. Handlingsprogrammet sätter fokus på att det behövs stabila styrelser som alltid kan hålla igång en basverksamhet, även när det inte finns någon stor spontan rörelse bland ungdomar, om förbundet ska växa. Det handlar om att skaffa rutiner och regelbundenhet, om att lokalorganisationerna ska sälja Rebell med jämna mellanrum och arrangera väl förberedda medlemsmöten.

Liksom kongressen i övrigt så är det organisatoriska handlingsprogrammet framåtsyftande.
Kongressen analyserade dagens politiska situation, med hjälp av erfarenheter från de olika lokalorganisationerna, och drog upp riktlinjer för det kommande arbetet. Det fanns en stor enighet bland delegaterna om att RKU måste arbeta ännu hårdare med det utåtriktade arbetet och organisationen måste stärkas om förbundet ska bli den kraft som etablissemanget fruktar.
Kongressen avslutades med en diskussion om höstens arbete. Under våren och sommaren kommer RKU att arbeta med en sommarjobbskampanj, och kongressen diskuterade om förbundet ska gå ut i en stor »USA ut ur Irak»-kampanj till hösten.

RKU vägrar att anpassa sig till de inskränkningar som liberalerna försöker genomdriva. Genom att fortsätta att jobba med frågor som ligger nära ungdomar och fortsätta att kräva ungdomars självklara rättigheter, såsom en bra skola åt alla, rätten till bostad och riktiga jobb så utmanar förbundet högerpolitiken och visar samtidigt att det är högern som är extrem.

Kongressdeltagarna gjorde det också klart att RKU aldrig kommer att böja sig för liberalernas attacker. När kongressen var slut åkte delegater, observatörer och åhörare hem till sina lokalorganisationer för att fortsätta slå tillbaka mot nedskärningsivrare, bombhöger och andra som vill försämra ungdomars situation.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion