Kvinnofrågan

Resolution antagen på RKU:s åttonde kongress, maj 2007.

I dagens samhälle är kvinnor underordnade män; mannen är norm och kvinnan är undantag. Så har det varit historiskt och så är det nu. Men så behöver det inte vara i ett framtida samhälle.

Det patriarkala systemet, det systematiska förtrycket av kvinnor, är en integrerad del av det kapitalistiska systemet och återfinns även inom arbetarklassen och vårt förbund. Därför krävs det en särskild kamp – kvinnokampen.

Att klassmotsättningen är den huvudsakliga motsättningen under kapitalismen motsäger inte detta. Vårt utvecklade kapitalistiska samhälle föder en rad motsättningar av mer eller mindre avgörande karaktär. Det finns idag motsättningar mellan till exempel stad och landsbygd och gammal och ung. Genom dessa skär den huvudsakliga motsättningen – den mellan klasserna.

Inom de flesta områden är könstillhörighet en betydelsefull faktor. RKU måste ta ställning och agera mot kvinnans underordnade ställning gentemot mannen. Om vi inte tar hänsyn till denna maktrelation hamnar vi fel i både vår teori och praktik. Precis som vi i alla frågor försöker framhålla ett klassperspektiv, bör vi samtidigt framhålla ett könsperspektiv där det är relevant.

Till exempel drabbar arbetslöshet och privatiseringar arbetarklassen hårdast, men inom arbetarklassen är det kvinnorna som får ta den största smällen. I folkomröstningen om EMU röstade kvinnor nej i långt större utsträckning än män, framför allt för att de drabbas hårdast av nedskärningar i den offentliga sektorn. Majoriteten av de anställda inom denna sektor är kvinnor, och det är döttrar, systrar och mödrar som får ta hand om barnen, de gamla och de sjuka när samhället inte längre erbjuder dessa tjänster.

På samma sätt som markant fler kvinnor än män röstade nej i EMU-omröstningen, visar flera valundersökningar att kvinnor i större utsträckning än män röstar åt vänster på den politiska skalan. Också detta har materiella orsaker. Kvinnor har generellt sett lägre lön än män, kvinnan bär ofta det tyngsta ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet och genom sin ställning i samhället är den offentliga sektorn oumbärlig för majoriteten av kvinnorna.

Överklassens kvinnor kan genom sin samhälleliga ställning lösa denna motsättning. De kan anlita en barnflicka, privat hemtjänst eller ett privat äldreboende åt sina föräldrar. Men för majoriteten av kvinnorna är detta ingen lösning, och därmed är den borgerliga feminismen heller inget alternativ för dem.

Liksom kvinnan är även mannen fast i en könsroll. Mannens könsroll har samhälleligt sett fördelar över kvinnans, men bygger likväl på mallar och system för att bevara status quo, vilket för med sig att även män kan lida av samma patriarkala system som förtrycker kvinnan. Ett exempel på detta är homosexuella och bisexuella män, som (trots att toleransen ökar) utsätts för våldsbrott och får höra glåpord av andra män för att de helt enkelt inte passar in i normen.

Men det är inte alla som förlorar på kvinnans underordnade ställning. Kvinnoförtrycket är lönsamt. Skönhets- och porrindustrin är bara två branscher som gör enorma vinster på kvinnans underordning. Genom sin massiva propaganda kring hur kvinnor bör se ut och bete sig bidrar de till att kvinnor passiviseras och hålls tillbaka. Detta är ett stort hinder i kampen för kvinnors rättigheter, men också för kampen ute på kvinnodominerade arbetsplatser och för tjejers deltagande i vårt eget förbund.

Även männen ur arbetarklassen tjänar på kvinnoförtrycket. Det obetalda arbetet i hemmet utförs till största delen av kvinnor, och detta tillåter mannen att dra sig undan från hushållsarbetet trots att kvinnans inträde på arbetsmarknaden har lagt över en stor del av försörjningsbördan på hennes axlar. Kvinnan utför totalt sett mer arbete än mannen, men får mindre betalt.

Kvinnoförtrycket tar sig också mer brutala uttryck. Trafficking är en nutida form av slavhandel för sexuella ändamål med framförallt kvinnor och flickor från de forna öststaterna. De smugglas in i Västeuropa där de utnyttjas hänsynslöst och säljs som vilken annan vara som helst under kapitalismen.

Orsakerna till att den här formen av handel med kvinnor kan existera är nyliberaliseringen och öppnandet av de forna öststaternas ekonomier, som inneburit en ekonomisk kollaps med lavinartad ökad fattigdom och arbetslöshet för de drabbade folken. Det handlar också om den rådande synen på kvinnan som möjliggör för kapitalister att profitera på kvinnors och barns kroppar. Även om trafficking är en extrem form av kvinnoförtryck, är det ett uttryck för samma patriarkala system som möjliggör och skapar lönediskriminering och utseendefixering.

Eftersom det patriarkala systemet är så tätt sammanlänkat med det kapitalistiska systemet och det tänkande som det skapar, kan kvinnoförtrycket aldrig avskaffas under kapitalismen, utan bara med klassförtryckets avskaffande.

Socialismen utgör på så vis förutsättningen för kvinnans frigörelse, eftersom den materiella grunden för kvinnoförtrycket då är borta. Mycket av hemarbetet kan skötas gemensamt av samhället. Det finns heller inget intresse av att kvinnor tjänar mindre än män. Men även under socialismen krävs det fortsatt kvinnokamp. Patriarkatet är en samhällelig struktur som fanns före klassförtrycket och som inte automatiskt kommer att försvinna när klassförtrycket upphävs.

Feminismen, eller kvinnokampen, blir intressant först då den fylls med ett innehåll. Vi fyller den med ett marxistiskt innehåll. Vi ser hur både klass och kön påverkar våra liv.

Kvinnokampen är en tillgång för klasskampen och utgör en förutsättning för en samhällsomvandling. Arbetarklassens kvinnor och män måste bekämpa det patriarkala systemets begränsningar så att kvinnor kan ta aktiv del i klasskampen och kampen för socialismen.

Vi i RKU ställer oss följande uppgifter:
- Vi måste kämpa för jämställdhet internt inom vår organisation genom att bli medvetna om och komma till rätta med de jämställdhetsproblem som vi har ärvt från det kapitalistiska samhället.
- RKU ska framhäva den klassmässiga sidan av kvinnofrågan och samtidigt kunna se och agera i de rena kvinnofrågorna.
- RKU ska arbeta för att integrera könsperspektivet i vårt arbete.
- RKU är ett feministiskt ungdomsförbund som ska ta kamp för tjejers rättigheter.