RKU:s stadgar

Stadgar för det kommunistiska ungdomsförbundet, antagna vid förbundets sextonde kongress maj 2023.

§ 1 Namn

Organisationens namn är Revolutionär Kommunistisk Ungdom - RKU.

Tillbaka till toppen

§ 2 Målsättning och grundsatser

1) RKU är Kommunistiska Partiets ungdomsförbund. RKU är ett demokratiskt förbund som hävdar alla människors lika värde. RKU arbetar opinionsbildande för att vinna och organisera en majoritet av skol- och arbetarungdomen för socialismen. RKU motsätter sig förtryck och ojämlikhet mellan män och kvinnor, samt mellan nationer, stater och folk.

2) RKU är en självständig organisation som bildats utifrån Kommunistiska Partiets ståndpunkter och politik.

3) RKU har till sin uppgift att, inom och utanför sig självt genom studier och kamp, skola och organisera skol- och arbetarungdomen till kampen för dagskrav som ligger i deras intresse, och för socialismen på revolutionär grund.

4) RKU kämpar för ett jämlikt samhälle, en kamp som fortsätter under socialismen.

5) RKU:s mål är det klasslösa kommunistiska samhället där principen »av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov» blir gällande.

6) RKU:s verksamhet genomsyras av den proletära internationalismens idé. RKU solidariserar sig med arbetarklassen i alla länder.

Tillbaka till toppen

§ 3 Medlemskap

1) RKU är en frivillig sammanslutning av skol- och arbetarungdom. Den som:
 • erkänner förbundets politiska program och kongressresolutioner
 • följer stadgarna
 • arbetar efter förmåga för förverkligandet av förbundets politik
 • regelbundet betalar medlemsavgiften

...kan vara medlem i förbundet.

2) Ansökan om medlemskap i förbundet skall göras till lokalorganisationen på orten eller till närmaste lokalorganisation. Inval sker på lokalorganisationens medlemsmöte. Centralstyrelsen har rätt att uppta enskilda personer, från orter där lokalorganisationer saknas, som enskilda medlemmar i förbundet.

Medlem som flyttar till ny ort överförs till lokalorganisationen på den nya hemorten. Överföring fastställs av den tidigare och den nya lokalorganisationen.

3) Medlemsavgiftens storlek bestäms av centralstyrelsen. Medlemsavgiften skall betalas till den lokala kassören, som senast den 15 februari varje år överför hälften av de under året inkomna medlemsavgifterna till den centrala kassan.

4) Kampfond är ett frivilligt bidrag som medlem betalar efter förmåga. Bidragen fördelas lika mellan lokalorganisation och centralstyrelsen. Centralstyrelsen kan bevilja undantag från regeln.

5) Medlem i RKU får inte samtidigt vara medlem i annat partipolitiskt ungdomsförbund, annat politiskt parti än Kommunistiska Partiet eller i annan politisk organisation som bedöms ha motstridigt eller konkurrerande syfte. Undantag för medlemskap i utländskt förbund eller parti kan göras. Detta ska ansökas om hos centralstyrelsen.

6) Medlem värnar förbundets enhet och avvisar fraktions- och kotteribildningar. Kritik och självkritik ska användas för att stödja och förbättra förbundets och lokalorganisationernas politiska arbete.

7) Medlem värnar förbundets jämställdhet och avhåller sig från användandet av härskartekniker och andra metoder som syftar till att främja och upprätthålla osunda maktstrukturer.

8) Medlem som begär utträde, inte vill delta i verksamhet eller inte betalat medlemsavgift stryks som medlem av lokalorganisationens styrelse. Innan beslut ska styrelsen kontakta medlemmen, för att utreda vilja och möjlighet till fortsatt medlemskap. Strykning meddelas på medlemsmöte i lokalorganisationen. Tidigare struken medlem kan bli medlem på nytt.

9) Den som är medlem i RKU måste alltid:
 • uppträda på ett kamratligt och för förbundet hedrande sätt
 • avhålla sig från bruk av narkotika och missbruk av alkohol

10) Disciplinära åtgärder kan vidtas mot medlem som trots upprepad kritik skadar förbundet. Beroende på förseelsens art och omfattning, kan de disciplinära åtgärderna vara varning, suspension eller uteslutning ur förbundet. Den som suspenderas kan inte inneha förtroendeuppdrag och mister alla rättigheter men behåller sina skyldigheter som medlem.

11) Frågor om disciplinära åtgärder skall behandlas och beslutas på medlemsmöte med den lokalorganisation som medlemmen tillhör, eller ett centralstyrelsemöte om det gäller en enskild medlem. Medlemmen skall ges möjlighet att yttra sig i frågan.

Beslut om disciplinära åtgärder kan överklagas till överordnad instans.

Tillbaka till toppen

§ 4 Rättigheter

Alla medlemmar har rätt att:
 • ges möjlighet att delta i förbundets arbete efter förmåga
 • delta i den interna förbundsdiskussionen och att i den fritt uttrycka sina uppfattningar
 • delta i politiska studier
 • lägga förslag och delta i beslut i lokalorganisationer och klubbar
 • lämna motioner till kongressen
 • kandidera till förtroendeposter inom förbundet

Tillbaka till toppen

§ 5 Förbundets organisatoriska principer

1) Förbundets organisatoriska princip är den demokratiska centralismen. Detta innebär enighet i handling grundad på frihet till intern diskussion och kritik. Alla ledande organ väljs nedifrån och upp. Medlemmen är underordnad organisationen, den lägre nivån den högre och minoriteten är underordnad majoriteten.

2) Lokalorganisationens styrelse väljs på ett årsmöte och centralstyrelsen väljs på förbundets kongress.

3) Innan val till styrelse eller centralstyrelse fattas beslut om antalet ledamöter som ska väljas. Personval är som regel slutna och alltid om någon så begär. De kandidater som erhåller högst röstetal utses efter antalet röster de erhållit. För att bli vald krävs minst hälften av antalet godkända röster.

Om inte tillräckligt antal kandidater kan väljas vid en första valomgång, förrättas omval mellan de ej valda som fått flest röster. I omvalet deltar högst dubbelt så många kandidater som skall väljas. Den eller de som får flest antal godkända röster blir valda.

4) Alla beslut fattas i öppen omröstning och med enkel majoritet, om ej annat stadgas. Alla medlemmar har att respektera fattade beslut samt att efter bästa förmåga verka för att de genomförs.

5) Varje organ är förpliktigat att avlägga verksamhetsrapport och räkenskap inför den instans som valt det, samt inför närmast högre instans om denna kräver det.

6) Alla beslut på medlemsmöten, konferenser och kongresser fattas på grundval av fri och saklig diskussion. Varje medlem har rätt och skyldighet att kritisera de beslut den anser vara felaktiga. Fri och saklig diskussion inom förbundet är en viktig del av den interna demokratin.

Tillbaka till toppen

§ 6 Förbundets organisation

Mom. a) Kongressen
1) Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och fattar beslut om program och stadgar; granskar centralstyrelses och revisors berättelser; fattar beslut om ansvarsfrihet för avgående centralstyrelse och om inkomna motioner och förslag till uttalanden och resolutioner; anger riktlinjer för förbundets verksamhet samt väljer centralstyrelse och revisor för kommande kongressperiod.

2) Ordinarie kongress sammankallas vartannat år.

3) Kallelse till ordinarie kongress ska ske minst tre månader före kongressen.

4) Förslag till dagordning samt inkomna motioner med centralstyrelsens motionssvar ska sändas till lokalorganisationerna minst en månad före kongressen.

5) Förbundets kongresser är slutna, alltså endast öppna för medlemmar i RKU samt inbjuda gäster.

6) Om särskilda omständigheter finns kan centralstyrelsen uppskjuta inkallandet av ordinarie kongress.

7) Centralstyrelsen har rätt att utlysa extra kongress. Extra kongress ska också utlysas om minst en tredjedel av lokalorganisationerna kräver det. Kongress måste genomföras inom tre månader efter att kravet förts fram. Extra kongress har samma status som ordinarie kongress.

8) Val av delegater till kongressen sker i lokalorganisationerna. Dessa har rätt att sända en delegat för varje påbörjat sjutal medlemmar, räknat 15 februari året för kongressen.

9) Enskilda medlemmar utan lokalorganisation har rätt att delta på kongressen som observatörer. Observatörer har yttrande- och förslagsrätt på kongressen.

10) Motionsrätt har alla medlemmar, lokalorganisationer, grundorganisationer samt valda instanser. Motionerna ska inkomma senast det datumet centralstyrelsen i och med kallelsen till kongressen utlyst. Detta datum ska som tidigast infalla tre månader före kongressen och som senast två månader före kongressen.

11) Delegater har yttrande-, förslags- och rösträtt.

12) Centralstyrelsen har yttrande- och förslagsrätt på kongressen.

13) Centralstyrelsen väljs av kongressen för den närmaste verksamhetsperioden.

14) Kongressen väljer minst en revisor för kongressperioden. Revisorn skall fortlöpande granska förbundets räkenskaper samt minst en gång om året revidera dessa. Revisorn har yttrande- och förslagsrätt på kongressen.

15) Kongressen väljer en valberedning med minst tre ledamöter. Valberedningens uppdrag avslutas när valen har genomförts.

Mom. b) Centralstyrelsen
1) Centralstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och leder förbundets politiska och organisatoriska verksamhet.

2) Centralstyrelsen består av minst nio ordinarie ledamöter och minst en suppleant. Antalet ordinarie ledamöter ska vara udda. Suppleanter skall kallas till centralstyrelsens möten. Under verksamhetsperioden har centralstyrelsen rätt att adjungera personer vid behov. Adjungerade ledamöter har inte rösträtt på centralstyrelsens möten.

3) Centralstyrelsen väljer en ordförande och en kassör för förbundet samt ett arbetsutskott med minst tre medlemmar, bland sina medlemmar. Arbetsutskottet skall utöva centralstyrelsens uppgifter mellan centralstyrelsens möten. Mellan dessa möten är arbetsutskottet förbundets högsta instans.

4) Arbetsutskottet kallar centralstyrelsen till ordinarie möten minst tre gånger om året eller inom en månad när en tredjedel av centralstyrelsens medlemmar så kräver.

5) Centralstyrelsen beslutar om medlemsavgiftens storlek.

6) Centralstyrelsen ansvarar för tillsättandet av tidningen Rebells redaktion och att tidningen ges ut en gång per år.

8) Centralstyrelsen ansvarar för indelningen av våra lokalorganisationer i distrikt. Centralstyrelsen utser distriktsledningar för att upprätthålla förbundets distriktsarbete.

9) Centralstyrelsen anställer förbundscentralens funktionärer, och fastställer deras lön och anställningsvillkor.

Mom. c) Lokalorganisationen
1) Förbundet består av lokalorganisationer som har godkänts av centralstyrelsen. Centralstyrelsen väljer in och upplöser lokalorganisationer. Ansökan om att bli lokalorganisation ska ske på orter med tre eller fler medlemmar verksamma.

2) När en lokalorganisation bildas ska ett konstituerande årsmöte hållas. På detta årsmöte ska följande behandlas:
 • godkännande av RKU:s politiska program
 • godkännande av RKU:s centrala stadgar
 • verksamhetsplan för de kommande åren mot bakgrund av förbundets resolutioner och politiska kampanjer

3) Lokalorganisationen skall sedan inom sitt verksamhetsområde verkställa och vara med och utforma förbundets politiska beslut och linjer.

4) Årsmöte ska hållas en gång per år. Årsmötet är lokalorganisationens högsta beslutande organ. Kallelse till årsmötet utgår minst en månad i förväg.

5) Lokalorganisationens styrelse väljs av årsmötet för det kommande verksamhetsåret. Valbara är medlemmar i lokalorganisationen.

6) Extra årsmöte kan sammankallas i lokalorganisationen om två tredjedelar av medlemmarna så kräver eller om styrelsen anser att särskilda omständigheter finns. Extra årsmöte har samma status som ordinarie årsmöte.

7) Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skall efter årsmötet skickas till förbundscentralen.

Mom. d) Lokalorganisationens styrelse

1) Det är styrelsens ansvar att leda och samordna RKU:s politiska och organisatoriska verksamhet på orten. Styrelsen ansvarar för:
 • att det hålls regelbundna medlemsmöten
 • att dagordning till medlemsmöten skickas ut på förhand och att beslut protokollförs
 • att utveckla RKU:s verksamhet på orten
 • ekonomin
 • att det upprättas ett medlems- och sympatisörsregister
 • att kontakten sköts gentemot centralstyrelsen

2) Lokalorganisationens styrelse väljer inom sig poster.

Mom. e) Grundorganisationen
1) Förbundets grundorganisationer består av arbetsplatsklubb, bostadsklubb eller annan grundorganisation. Lokalorganisation som inte är uppdelad i klubbar utgör dess grundorganisation.

2) Grundorganisation bör bildas inom ett bestämt område där det finns tillräckligt med medlemmar verksamma.

3) Grundorganisation ska inom sitt verksamhetsområde genomföra förbundets beslut.

4) Grundorganisationens styrelse väljs på dess medlemsmöte.

Tillbaka till toppen

§ 7 Förbundets upplösning

1) Förbundet upplöses då två tredjedelar av kongressombuden anser det nödvändigt.

2) Förbundets tillgångar skall vid upplösandet tillfalla vårt moderparti, Kommunistiska Partiet.

Tillbaka till toppen

§ 8 Stadgarnas giltighet

1) Dessa stadgar gäller för samtliga organisationer och medlemmar i RKU. Regler som fastställs i lokala stadgar får inte strida mot den centrala stadgan.

2) Kongressbeslut i stadgefrågor träder omedelbart i kraft.

3) Tvist om hur stadgarna ska tolkas avgörs av centralstyrelsen.