Flaggbränning vid motdemonstration mot Nato

RKU:s handlingsprogram

Handlingsprogram antaget av Revolutionär Kommunistisk Ungdoms sextonde kongress, maj 2023.


Gör motstånd - kämpa för en bättre framtid

Världen runtomkring oss präglas av ekonomisk kris, ökande klyftor, krig och miljöproblem. Detta har lett till att klyftorna mellan fattiga och rika ökat enormt och att fler människor än någonsin befinner sig på flykt. Här i Sverige tvingas unga ut i arbetslöshet och bostadsbrist, samtidigt som välfärden privatiseras och nedmonteras. Därför kan vi inte leva vidare som vi gör idag, med kapitalismens kortsiktiga vinstjakt.

Vi i RKU – Revolutionär Kommunistisk Ungdom – kämpar för kapitalismens avskaffande och för ett socialistiskt Sverige, ett demokratiskt och rättvist samhälle där produktionen sker utifrån behov istället för vinstintresse.

Kampen för socialismen börjar i vardagen här och nu, i kampen för en bra skola, bostäder och arbete, i kampen för en ljusare och bättre framtid.Tillbaka till toppen

Vi vill jobba, men inte under skitvillkor

I Sverige finns det stora rikedomar. Med bara ett fåtal arbetstimmar varje dag skulle ett meningsfullt och materiellt gott liv kunna erbjudas alla. Trots detta är ungdomsarbetslösheten skyhög och förvägrar många ungdomar rätten att försörja sig. De ungdomar som lyckas få jobb tvingas ofta arbeta som timanställda, deltidsanställda eller som vikarier, både inom privat och inom offentlig sektor. Ofta sker anställningen genom bemanningsföretag med ännu sämre arbetsvillkor och trygghet som följd.

Den höga arbetslösheten är en medveten strategi från politiker och företag som tjänar mycket pengar på att låta ungdomar bjuda under varandra i lön och villkor. Löner och arbetsrätt försämras också genom att svenska kapitalister importerar utländsk arbetskraft som lagligt får arbeta under sämre villkor än sina svenska kamrater. Detta pressar ner lönerna för alla arbetare i Sverige

RKU kämpar för alla ungdomars rätt till ett riktigt jobb med fast lön och bra villkor.

RKU kräver:
 • Dela på jobben, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön!
 • Stärk arbetsrätten, förbjud otrygga anställningsformer!
 • Lika villkor för likvärdigt arbete!Tillbaka till toppen

En bra skola för alla, nej till friskolor

Stora klasser, nedgångna lokaler och gamla skolböcker är ett resultat av åratal av nedskärningar. Istället för att satsa på den kommunala skolan har politikerna använt försämringarna som argument för friskolor. Företag tillåts göra vinst av skattepengar, bland annat genom att försämra kvalitén på undervisningen. Pengar som skulle kunna användas för att rusta upp de kommunala skolorna.

Överklassens barn erbjuds en bra utbildning, men för arbetarklassens barn är skolan en sorteringsanstalt där elever fostras till lydiga arbetare. De blir tillsagda att inte ifrågasätta auktoriteter eller kämpa för sina rättigheter. Denna tendens förstärks av antikommunism och borgerliga lögner som sprids i skolan. På gymnasiets praktiska program används eleverna som gratis arbetskraft under sin praktikperiod. Detta trots att de utför ett arbete som i alla andra lägen hade blivit kompenserat. Fusket bland yrkesgymnasierna är utbrett, till stor del på grund av att många drivs av privata aktörer. Detta stärker klassorteringen, försämrar arbetarklassens samhällsdeltagande och försvårar omskolning.

RKU arbetar för att även arbetarungdomar ska gå i en skola med utbildade lärare, små klasser, bra skolmat och aktuella läroböcker. Skolan ska förbereda för deltagande i samhälls- och arbetsliv, inte spela ut elever mot varandra i betygstävling.

RKU kräver:
 • Förstatliga skolan – förbjud friskolor!
 • Likvärdig och kostnadsfri utbildning för alla!
 • Betald praktik på de praktiska programmen!
 • Gratis körkortsutbildning på gymnasiet!Tillbaka till toppen

Mer ungdomsverksamhet istället för fler poliser

Nedskärningar har lett till bland annat stängda fritidsgårdar, nedlagda kultur- och musikskolor, färre träningstider och högre avgifter vilket minskat ungdomars möjlighet till fritidsaktiviteter. Politikerna möter ungdomskriminalitet med mer våld istället för att gå till roten med problem. Till skillnad från fler poliser skapar ungdomsverksamhet trygghet och minskar kriminalitet och missbruk.

RKU tycker att alla unga ska ha rätt till en meningsfull fritid, vilket förutsätter mer resurser till förorter, glesbygd och bruksorter.

RKU kräver:
 • Mer resurser till fritidsgårdar och ungdomsverksamhet!
 • Idrott åt alla, satsa på breddidrotten!
 • Kulturutövning och föreningsliv åt alla!Tillbaka till toppen

Feminism och kvinnokamp

Män och kvinnor har inte samma villkor eller ställning i samhället. Kvinnor som grupp är underordnade män som grupp. Kvinnoförtrycket är ständigt närvarande, i allt från kvinnors lägre löner till att tjejer inte tillåts ta lika mycket plats i klassrummet.

Könsroller, härskartekniker och hedersrelaterat förtryck är bara några exempel på de patriarkala strukturer som skapar förväntningar på hur kvinnor och män ska bete sig och som håller kvinnor borta från makten i samhället.

Ett konkret exempel på kvinnoförtrycket är objektifiering. Kvinnors kroppar ses som handelsvaror vilket ger bland annat skeva skönhetsideal som sprids i reklam och media och som sätter en hård press på tjejer. Pornografi och prostitution är särskilt råa uttryck för kvinnoförtrycket. Kapitalister tjänar stora pengar på objektifiering och utnyttjandet av kvinnors kroppar.

RKU är ett feministiskt förbund som kämpar för ett jämställt samhälle där ingen förtrycks på grund av kön eller sexuell läggning. Kvinnokampen är en förutsättning för arbetarklassens enande.

RKU kräver:
 • Stoppa lönediskrimineringen – höj kvinnors löner!
 • Rätt till heltid!
 • Stoppa prostitution och pornografi!
 • Krossa patriarkatet!Tillbaka till toppen

Gemensam kamp mot rasism och segregation

Högerpolitiken ökar klyftorna mellan fattiga och rika och skapar motsättningar inom arbetarklassen baserat på bland annat kön, etnicitet och ställning på arbetsmarknaden.

Fascistoida partier som till exempel Sverigedemokraterna skyller arbetslöshet och segregation på invandringen men står tillsammans med resten av etablissemanget bakom dess verkliga orsaker, nedskärningar och högerpolitik. Att försöka splittra arbetarklassen på etnisk eller religiös grund är att springa överklassens ärenden.

Samtidigt som Sverige och EU krigar för olja inskränks asylrätten för dem som tvingas fly från krigen. Människor avvisas trots att de är hotade till livet i sina hemländer.

RKU bekämpar rasism, islamofobi och antisemitism samtidigt som vi bekämpar dess grunder – högerpolitiken och imperialismen.

RKU kräver:
 • Stoppa rasismen och högerpolitiken!
 • Bryt segregationen – satsa på förorterna!
 • Försvara rätten till asyl!Tillbaka till toppen

Allas rätt till bostad istället för vissas rätt till bostadsrätt

Idag saknar tiotusentals unga egen bostad. Bostadspolitiken har marknadsanpassats så att ingen längre tar ansvar. Den fria marknaden anses viktigare än rätten till tak över huvudet. Där det idag erbjuds studier och arbete finns det få lediga lägenheter och där det finns lägenheter finns det få arbeten.

Marknadspolitiken säljer också ut våra gemensamt ägda allmännyttiga hyresrätter, hyrorna höjs, fastighetsägare tillåts välja hyresgäster efter eget tycke och miljonprogrammet förfaller.

RKU kräver en bostadspolitik som förebygger segregation och sätter rätten till bostad främst. Det går att bygga bort bostadsbristen.

RKU kräver:
 • Bygg bra och billiga hyresrätter!
 • Rusta upp miljonprogrammet!
 • Stoppa marknadshyror!
 • Inga fler hyreshöjningar!Tillbaka till toppen

Krossa kapitalets union

Europeiska Unionen är ett verktyg för de europeiska kapitalisterna med målet att bygga en imperialistisk stormakt, krossa den offentliga välfärden och tvinga på alla länder högerpolitik. Sedan inträdet i EU 1995 har vi fått massarbetslöshet, nedskärningar, försämringar i arbetsrätten och allt mer makt har förflyttats till Bryssel. EU har också öppnat Sveriges gränser för frihandel vilket bland annat innebär att alkohol, narkotika och vapen flödar in.

RKU är en del av den europeiska kampen mot EU:s privatiseringar och nedskärningar. Vi kräver att Sverige lämnar EU.

RKU kräver:
 • Sverige ut ur EU!
 • Solidaritet med Europas kämpande arbetare!Tillbaka till toppen

Rädda klimatet med socialism

Kapitalismens ansvarslöshet och exploatering skapar allt större problem för livet på jorden. Arter utrotas, naturkatastrofer ökar i antal och omfattning, öknar breder ut sig, glaciärisar smälter och miljöfarliga ämnen sprids i naturen. Allt på grund av kapitalismens kortsiktiga vinstjakt.

Klimatfrågorna är inte enskilda individers ansvar, utan samhällsfrågor och i högsta grad klassfrågor. Klimatet räddas inte av att de som har råd kan välja att köpa miljömärkta varor, utan av att samhället lagstadgar de krav som behövs för att klimatsäkra alla varor. Utsläppen följer konsumtionen och det är därför de rikaste i de rika länderna som bär den största skulden till den globala uppvärmningen.

RKU beskyller den kapitalistiska världsordningen för samtliga klimatkonsekvenser. Vi kämpar för samhälleliga lösningar och i slutändan en socialistisk världsordning, det enda som kan garantera en hållbar utveckling.

RKU kräver:
 • Planera produktionen efter behoven, inte profiten!
 • Låt hela Sverige leva, minska transporterna, flytta produktionen till människorna!
 • Utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik!
 • Satsa på förnyelsebar energi – avveckla kärnkraften!Tillbaka till toppen

Privatisering är stöld

Gemensamt ägande gör offentlig insyn och demokratisk kontroll möjlig. På detta vis kan alla människor erbjudas en rättvis och jämlik service.

Men hela det politiska etablissemanget säljer ut våra gemensamma tillgångar till kapitalister. Pengarna går från oss alla ner i aktieägarnas fickor.

Genom EU påtvingas kommuner och landsting nedskärningar och privatiseringar. Dels genom att skära ner på offentliga utgifter men också genom att påtvinga upphandling av samhällsservice till privat regi. Detta omskrivs som sparkrav och effektiviseringar. Det är inget annat än lögn och bedrägeri.

I nyliberalismens spår ser vi att även offentlig verksamhet drivs med kortsiktiga vinstintressen vilket tillsammans med privatiseringarna leder till försämrad samhällsservice och sämre arbetsvillkor. Förseningar och kaos i kollektivtrafiken, personalbrist i vården och undermålig undervisning i skolan är några exempel.

RKU anser att all samhällsservice och industri ska ägas och drivas offentligt utifrån de behov som finns.

RKU kräver:
 • Återförstatliga det som har stulits!
 • Inga offentliga upphandlingar, ingen byråkrati, pengarna till verksamheten!
 • Stoppa alla nedskärningar och privatiseringar!Tillbaka till toppen

Mot maktens kunskapsmonopol och massövervakning

Kapitalismen och vinstintressena står allt mer i motsättning till spridandet av kultur och vetenskapliga landvinningar. Genom absurda patentlagstiftningar, en allt större juridisk apparat och massövervakning slåss storföretagen med näbbar och klor mot utvecklingen, för att upprätthålla sin makt. Även statsapparaterna i västländerna nyttjar massövervakning i sina imperialistiska ambitioner, för att misstänkliggöra och förfölja för dem obekväma personer.

Den digitala tekniken och framförallt internet möjliggör ett direkt spridande av information av alla dess slag. Frisläppandet av patent på mediciner och grödor, skulle innebära enorma förbättringar för världens fattiga. Uppfinningar, ritningar, patent, källkod, filmer, musik och litteratur; ja, snart sagt allt utom material eller arbetskraft skulle kunna delas och förbättras av alla gemensamt.

RKU kämpar för ett rättssäkert samhälle och för fri delning av information - mot terroristlagstiftning och övervakning.

RKU kräver:
 • Ner med storföretagens patentvälde!
 • Försvara rättssäkerheten – stoppa övervakning och avlyssning!
 • Framåt för fri kunskap och kultur!Tillbaka till toppen

Imperialism och krig är mänsklighetens fiender

Imperialismen är kapitalismens högsta stadium. Denna världsordning tvingar de fattiga länderna till att bli lydstater under de rika genom orättvis handel och ekonomisk makt. De länder som försöker gå sin egen väg tvingas till lydnad med hot och våld. I spetsen står USA-imperialismen som under förevändning att införa demokrati och frihet bombar länder till ruiner för att erövra naturresurser, öppna upp marknader och vinna politiskt inflytande. Denna ordning föder dock motstånd. RKU anser att varje folk har rätt att bekämpa imperialismen, med vapen i hand när så krävs.

Sverige har idag öppet anpassat sin utrikespolitik till USA:s, slutit upp kring dess krigspolitik och blivit en av världens största vapenexportörer. Som ett led i detta har den svenska armén utvecklats från ett värnpliktsförsvar till en yrkesarmé som används utomlands.

RKU kräver att Sverige drar tillbaka alla trupper från utlandet, upphör med anslutningen till NATO och intar en självständig hållning i utrikespolitiken. Vi stödjer alla nationers rätt till självbestämmande, imperialismens bomber kan aldrig befria ett folk.

RKU kräver:
 • Bekämpa USA-imperialismen!
 • Befria Palestina, bojkotta Israel!
 • Inte en soldat, inte ett vapen, inte en krona till imperialismens krig!
 • Skrota värdlandsavtalet – inga fler Nato-trupper på svensk mark!Tillbaka till toppen

Förändring kräver organisering

Den drivande kraften bakom alla samhällsförändringar, stora som små, är människors kamp. När vi går samman och organiserar oss har vi allt att vinna.

Om du vill vara med och kämpa för förändringar och för socialismen, gå med i det kommunistiska ungdomsförbundet – RKU!

 

Tillbaka till toppen

Läs mer...

RKU:s principprogram
Frågor och svar
RKU:s stadgar

Flaggbränning vid motdemonstration mot Nato