Vi organiserar förbundet för framtiden!

Resolution antagen på RKU:s fjortonde kongress, 30 maj - 1 juni 2019

Den här resolutionen är ett försök att slå fast en bild av ungdomsförbundets sätt att organisera under de kommande två åren. Resolutioner om förbundets organisering har varit återkommande genom åren för att försöka staka ut en väg som förbundet ska arbeta efter.

Det är dags för ett nytt grepp kring vår organisering som ungkommunister. Det är hög tid att vi ser över precis allt med vårt arbete och rannsakar oss själva för att vi skall bli en kraft att räkna med i det svenska samhället. Det är tydligt att dagens samhälle gör det svårt att vara organiserad kommunist och verka som ett kommunistiskt ungdomsförbund. Vi kämpar ständigt i uppförsbacke mot det högersamhälle vi lever i och de ungdomar vi vill organisera har aldrig upplevt något annat än nyliberalismens aggressiva individualism och antikommunism. Det är lätt att bli nedslagen av en sådan mening, men som kommunister vet vi att sanningen inte är så enkel.

Opinionsundersökningar har visat att en större andel av dagens ungdomar kan inte placera in sig själva på en höger-vänsterskala och en majoritet hyser en misstro till politiska institutioner och det politiska etablissemanget. Vi ungkommunister är just kommunister för att vi vet varför samhället ser ut som det gör och för att vi därför vill förändra det till det bättre. Vi är kommunister för att vi vill omkullkasta det kapitalistiska systemet och bygga socialismen i Sverige.

I en tid som denna, där det nyliberala samhället drivs djupare ner i förfallet, samtidigt som klimatkrisen blir allt mer påtaglig är det tydligt att vi ungkommunister har en plats att fylla. RKU ska vara den kraft som kämpar mot låglönejobb och osäkra anställningar för unga, vi ska vara det förbund som tydligt sätter kapitalismens konsekvenser på agendan och på så sätt förklarar för Sveriges ungdomar varför de ska ta kamp för sina fri- och rättigheter och för det socialistiska samhället. Detta görs genom ett medvetet organisationsarbete genom hela förbundet, där alla lokalorganisationer fyller ett tydligt syfte på sin ort med att föra fram vårt budskap samtidigt som det från centralt håll finns en tydlig uppbackning och drivkraft för hela RKU att ta del av.

Vår organisering är det som är grunden för ett kommande ingripande i den svenska politiken. Vägen till den massorganisation vi vill bygga har sin början i våra lokalorganisationer och dess arbete för utbyggnad. RKU har sedan millennieskiftet mycket gått i samma hjulspår, för man anser sig inte ha någon annan metod än den som gjorde att man växte sig stor. RKU ska med hjälp av de lärdomar vi kan dra av vår historia utarbeta nya taktiker och metoder för att bygga den massorganisation vi sätter som mål för vårt arbete.

Utåtriktat arbete för förbundets utbyggnad
För att RKU ska kunna bli en massorganisation för Sveriges skol- och arbetarungdom ska basarbetet ha en tydligt utåtriktad framtoning. Det ska tydligt rikta sig mot de ungdomar vi vill organisera och aktivera. Affischeringar, torgmöten och bokbord är meningslösa om de inte direkt riktar sig till ungdomar och de frågor som rör dem och deras vardag. Detta gäller såklart också allt annat utåtriktat arbete.
Detta för att förbundets utbyggnad ska ge så mycket resultat som möjligt. Vi ska använda våra plattformar, lokalt som centralt, för att nå ungdomar som kan tänkas organisera sig hos oss.

Det utåtriktade arbetet ska också tjäna till att tända till en entusiasm hos medlemmarna och sympatisörer. Med en variation som kan svetsa samman medlemmar och ge en tätare gemenskap inom organisationen kan vi skapa en stabilitet och entusiasm som behövs för föryngring och utbyggnad. I utbyggnadsarbetet krävs också ett tätt samarbete mellan de centrala krafterna och distriktens utbyggnadsarbete, för att det ska gå så effektivt och smidigt som möjligt. Det ska också finnas understöd på plats i de områden som upplever turbulens, för att man inte ska gå miste om en lokalorganisation.

I förbundets arbete ska det, på alla instanser, finnas ett samarbete med Kommunistiska partiet för att vi gemensamt som moderparti och ungdomsförbund ska röra oss framåt mot våra gemensamma mål. Detta samarbete måste vara utformat på ett sätt så det gagnar båda organisationerna.

Alla instanser inom förbundet ska också underbygga utbyggnaden och stabiliseringen av redan etablerade lokalorganisationer med hjälp av kontinuerlig rapportering och dialog mellan förbundets olika instanser. Det ska finnas ett levande arbete under kongressperioden för att detta ska fungera till fullo, något som alla har ett ansvar i, oavsett om man sitter i centralstyrelse eller lokal styrelse.

Det arbete som sker både lokalt och centralt måste också anpassas till dagens situation. Vi har alltid goda chanser att nå ut till ungdomar, men det handlar om att förvalta de chanserna. Vi måste se över våra metoder och arbeta på nya sätt, där all vår aktivitet inte cirkulerar kring torgmöten och affischeringar. Utan istället cirkulerar kring bokbord där vi möter ungdomar som har ett behov av vår politik, blockader som sticker i ögonen på politiker och borgare, flaggbränningar som skrämmer liberaler och möten som ger kamplust till både våra egna medlemmar och våra sympatisörer.

För att RKU ska kunna bli en massorganisation måste vi rikta oss mer utåt och ha en handlingsinriktad framtoning. I vår utåtriktade propaganda ska vi tydligt vända oss till ungdom i arbetarområden och de praktiska programmen på gymnasiet. Vi måste knyta kontakter till andra organisationer och föreningar för att tillsammans med dem kunna skapa breda samarbeten för våra frågor. Vår verksamhet behöver utvecklas och bli mer omväxlande. Den ska passa fler, med olika intressen och politisk nivå. Vi ska kunna visa upp ett förbund som agerar och är delaktiga i viktiga ungdomsfrågor. Men också erbjuda politiska kurser, skrivarkurser, ordna föreläsningar och debatter med inbjudna gäster, filmkvällar, uppmuntra medlemmar och sympatisörer att använda musik och annan kultur som politiskt vapen, ordna studieresor och annat för att bli en verklig skola i kommunismen.

Studier och stabilitet
Vi vet att det utåtriktade arbetet som vi bedriver inte kan stå ensamt. Vi vet att teori och praktik är ett viktigt balansarbete för en kommunistisk rörelse som vill bedriva en kamp mot det kapitalistiska systemet.

Studierna ska tjäna till att stabilisera förbundet och skapa en kader som har i uppgift att få förbundet att växa och lyfta oss en bit på vägen mot det mål vi sätter. Studierna ska därför också innefatta lärande och diskussion kring hur man bäst driver en lokalorganisation, hur man bäst fungerar som en lokal styrelse och också en central styrelse. Det är genom studier av vårt arbete som vi lär oss om vår organisering och kan gå framåt, därför är det nödvändigt för vår utbyggnad att vi kan bedriva studier med en bred utformning som har ett tydligt syfte för att hjälpa oss i vårt arbete för ungdomsförbundet men som samtidigt inte tar överhanden över resten av förbundets aktivitet.