Kamp för demokratin

Resolution antagen av RKU:s nionde kongress, maj 2009

Den demokrati som finns i Sverige har arbetarklassen tillkämpat sig genom politisk kamp. Den är inte ett resultat av någon välvilja från överklassen. Genom organisering och strejker har arbetarklassen vunnit den allmänna rösträtten och andra politiska rättigheter. I alla klassamhällen utgör staten ett verktyg i händerna på den härskande klassen. Under kapitalismen är det borgarklassen.

Den borgerliga demokratin är begränsad och tar stopp vid privategendomen. I kapitalisternas företag är demokratin upphävd. På arbetsplatserna bestämmer kapitalisterna allt och arbetarna förväntas lyda. Det märks inte minst i tider av ekonomisk nedgång, när arbetare får sparken helt utan rätt att delta i beslutet. Vidare är varje nedskärning inom den offentliga sektorn och varje privatisering av statliga bolag ännu ett begränsande av demokratin. RKU vill utvidga demokratin till att också omfatta ekonomin och att avgörande beslut ska fattas i demokratisk ordning med full insyn.

Inom kampen för demokrati ryms många strider. Den socialistiska demokratin innefattar deltagande och jämlikhet, någonting som kapitalismen satt på undantag. Möjligheten att delta i samhället på lika villkor genom likvärdig utbildning, jämställdhet mellan könen, antirasism och så vidare är endast möjlig genom att avskaffa den kapitalistiska privategendomen.

Hotet mot demokratin
Även andra delar av demokratin är begränsad. I grundlagen står exempelvis tryckfrihet inskrivet, men att påstå att den vore lika för alla är falskt. Vi lever i ett samhälle där alla har formell rätt att starta en tidning men där de flesta saknar de ekonomiska resurser som behövs. Istället ägs det mesta inom media såsom tidningar, tv-kanaler, bokförlag och radio av enskilda kapitalister. Familjen Bonnier är en av de kapitalistiska klaner som aggressivt dominerar det allmänna ordet.

Borgarklassens totala mediadominans får därför konsekvenser för yttrandefriheten med ensidig opinionsbildning som följd. Genom att äga det offentliga rummet och ordet skyddas deras ekonomiska maktövertag.

Trots dess uppenbara brister utgör den borgerliga demokratin de bästa förutsättningarna för arbetarklassens möjligheter till kamp under kapitalismen. Alternativet vore den öppet arbetarfientliga polisstaten. Nyliberala krafter både i Sverige och internationellt försöker nu krympa demokratin. Detta görs genom attacker på strejkrätten och genom godtyckliga arresteringar, som till exempel de av CIA tvångsavvisade egyptierna och USA:s arresteringar av så kallade ’illegala kombattanter’ utan åtal. Men också genom massövervakning – manifesterat med den utökade buggningslagen från år 2006 och inte minst den förhatliga FRA-lagen. Vi kommunister har under många år varit olagligen övervakade av staten och arbetar emot denna utveckling. RKU försvarar strejkrätten och även den borgerliga demokratin mot borgarnas egna attacker på den.

Den antikommunistiska hetsen
Under hösten 2004 inleddes en våg av antikommunistisk hets i Sverige som bland annat bidrog till att Ungdomsstyrelsen, efter en rasande mediekampanj, drog in det statliga bidrag som RKU tidigare, likt andra ungdomsorganisationer, fått. Att bidraget drogs in är inget att bli förvånad över. Genom vår vilja utvidga demokratin utmanar RKU den härskande klassens intressen vilket den borgerliga staten inte kan acceptera.

Därefter har regeringen, genom myndigheten Forum för levande historia, dragit igång en anti-kommunistisk kampanj riktad mot skolungdomar. Kampanjmaterialet framställs som historisk upplysning, men historisk förvanskning ligger närmare sanningen. Initiativet från borgarna syftar inte till att på ett seriöst vis diskutera historiska skeenden, utan ska vaccinera ungdomen mot socialismens tanke - att ett samhälle kan byggas på solidaritet och gemensamt ägande, fritt från kapitalismens utsugning. Att staten, som i detta fall, försöker skriva historia är allvarligt och något som alla progressiva människor måste fördöma.

Antikommunismen har förföljt den revolutionära delen av arbetarrörelsen redan innan den förklarade sig vara just arbetarrörelse. Då under ett annat namn: Antidemokratism. Att vara demokrat i 1800-talets England var i borgerlighetens ögon lika illa som att vara kommunist idag. Vilket också var orsaken till att kommunisterna Marx och Engels kallade sig socialdemokrater. Kombinationen av socialism och demokrati var den värsta av alla provokationer. Idag beskyller högern oss kommunister för att vara antidemokrater. Hade vi levt på 1800-talet hade de skällt på oss för att vara demokrater! Det är en av historiens många paradoxer.

Kriget mot terrorismen utarmar rättssäkerheten
Hand i hand med den ökande övervakningen och kontrollen går det så kallade "kriget mot terrorismen". Ivriga representanter för såväl de borgerliga partierna som socialdemokratin har genom ”kriget mot terrorismen” fullständigt slutit upp kring USA-imperialismen.

Högerkrafternas "krig mot terrorism", som inleddes efter 11 septemberhändelserna, sätter rättssäkerheten allt mer ur spel. Den härskande eliten framställer muslimer på ett sådant sätt att folk ska tro att de är potentiella terrorister. Människor som opponerar sig mot USA:s roll som världspolis hotas av godtyckliga frihetsberövanden. De utsätts för rättegångsliknande procedurer utan att veta vad de anklagas för eller få ta del av åklagarnas eventuella bevis. Det är en ytterst allvarlig utveckling som riktas mot dem som gör motstånd mot imperialism och förtryck.

Sverige ut ur EU
Med EU-inträdet 1995 började en överflyttning av makt till Bryssels byråkratiska korridorer. EU-medlemskapet har flyttat de politiska besluten än längre från vanliga människor in i händerna på ett fåtal. Detta är också en av grundtankarna med unionen, att kunna fatta ekonomiska beslut på arbetarfientlig grund utan demokratisk insyn eller folklig påverkan. Utvecklingen i unionen går mot mer överstatlighet och centralisering av beslut. EU:s nya grundlag är bara ett ytterligare steg i den riktningen. För att återupprätta ens det minsta folkliga inflytande över samhällsutvecklingen, kräver RKU att Sverige lämnar EU.

Kamp för demokrati
Det är allt tydligare att avståndet mellan vad folket vill och vad politikerna och den ekonomiska eliten vill ökar. För RKU finns här ett utrymme att verka. Vi måste avslöja politikernas demokratiska hyckleri och försvara välfärdsstaten.. I det folkliga motståndet finns en väldig potential och vår uppgift är att organisera kampen.

Människor i rörelse i kamp för demokrati och välfärd, mot EU och nedskärningar utgör det i dagsläget största hotet mot överheten. I det läget måste vi, när borgerligheten försöker ta ifrån folket de möjligheter som finns att påverka, försvara demokratin från ytterligare inskränkningar.