Organisationsresolution

Resolution antagen av RKU:s sextonde kongress 19-20 maj 2023.

Det arbete vi lagt framför oss som ungkommunister är inte ett lätt arbete, vi vill omkullkasta det nuvarande kapitalistiska samhället och ersätta det med ett nytt, det socialistiska. I en reaktionsperiod som ter sig allt djupare och där arbetarklassen är splittrad och svår att organisera verkar det målet långt bort. Men det är det dagliga och hängivna arbetet för att stärka och utveckla vårt förbund som tar oss närmare det.

RKU:s nuvarande strategiska mål är att bli en massorganisation som organiserar Sveriges skol- och arbetarungdom i kampen för ett socialistiskt samhälle. Vår organisation är idag alldeles för liten för att direkt bygga upp en massorganisation, men förbundet har växt under den gångna kongressperioden. Vårt arbete och vår organisation måste ständigt omprövas och utvecklas för att anpassas efter dagens förutsättningar, samhälleliga såväl som de inom förbundet. Vi måste hitta de frågor det går att mobilisera kring, aktivera våra medlemmar och vinna förtroende hos de ungdomar vi vill nå. För att kunna fortsätta växa och vinna ungdomars förtroende för att slutligen nå vårt strategiska mål behöver vi en taktik. Denna resolution lägger upp målsättningar för RKU:s politiska arbete inför de kommande två åren, som vi som förbund under kommande kongressperiod ska arbeta med och utvärdera oss mot.

Skolningen av kader

För att förbundet ska kunna bedriva ett bra och effektivt arbete krävs det kader i varje lokalorganisation. Med kader menas förbundets mest drivande medlemmar. Av kadern krävs att den är rustad med nödvändig teoretisk och praktisk skolning. Viktigaste av allt är att kadern måste ha en plikt- och ansvarskänsla gentemot förbundsarbetet och arbeta för att driva detta framåt.

Kadern ska ha de kvaliteter som behövs för att leda det revolutionära arbetet; leda genom vunnet förtroende och inte med kommandometoder. Det innebär att ha tålamod med de problem som är utmärkande i ungdomsarbetet, men samtidigt ta ansvar för att alla medlemmar utvecklas politiskt och organisatoriskt. Det är kaderns svåraste uppgift; att vara öppen och tålmodig med nya medlemmar, samtidigt som den hela tiden måste sträva efter att höja deras nivå, politiskt och aktivitetsmässigt.

Vidare så har kadern också en viktig uppgift i att leda det interna demokratiarbetet. I ett samhälle som delar upp och skapar hierarkier mellan människor beroende på klasstillhörighet, kön och etnicitet behöver alla medlemmar och i synnerhet kadern aktivt arbeta med att ge alla likvärdig plats i det politiska arbetet och i diskussionen. Därtill är det viktigt att kadern framträder som RKU:are och kommunist i sin vardag, på sin arbetsplats, på sin skola, i bostadsområdet – vart man än verkar. Vi behöver RKU:are som tar ansvar i kampsituationer, tar ledningen och genom det vinner förtroende hos människor i sin vardag.

Ett nuvarande och långvarigt problem i RKU är att det råder en brist på kader. Det går till viss del att spåra till vår storlek: ju mindre organisation, ju färre medlemmar och desto färre generellt sätt som kan ta ett steg fram och axla denna viktiga roll. Trots att en lokalorganisation växer så har det allmänna initiativet en tendens att hamna i styrelsens knä. Den lokala styrelsen ska fördela och planera arbetet, men det är inte dess ensamma uppgift att utföra allt arbete som lokalorganisationen enats om att genomföra. De lokala styrelserna måste ge medlemmarna i lokalorganisationerna ett större personligt ansvar genom exempelvis delegering och i högre utsträckning ställa krav. Genom teoretiska studier och fler praktiska åtaganden för våra medlemmar får vi en grogrund för kommande kader. I de mindre lokalorganisationer som enbart består av en styrelse måste styrelsen utnyttja våra centrala resurser: att ha en regelbunden kontakt med Förbundscentralen är utvecklande för lokalorganisationen och dess fortsatta verksamhet.

Mål för kongressperioden
 • Lokalorganisationer och enskilda medlemmar ska ha regelbunden kontakt med förbundscentralen
 • Större lokalorganisationer måste verka för ökad delegering och aktivt deltagande i arbetet utanför den lokala styrelsen
 • Ledande medlemmar i förbundet måste föregå med gott exempel i upprätthållandet av interndemokratin och i högre utsträckning eftersträva en vidare aktivering av förbundets kvinnliga medlemmar
 • Lokalorganisationer har ansvar att kontinuerligt utveckla medlemmarnas teoretiska kunskaper
Utåtriktat arbete

Förbundets viktigaste arbete är det utåtriktade arbetet, utan det kan ingen veta att vi existerar; vilket skulle omöjliggöra både utbyggnad och föryngring. Det utåtriktade arbetet, såväl digitalt som i basarbete måste riktas till de ungdomar vi vill organisera och aktivera, eftersom det är så vi värvar medlemmar och sympatisörer.Traditionellt basarbete i form av affischering är viktigt för att kunna etablera oss i bostadsområden och visa upp en fysisk närvaro. Genom flygbladsutdelningar och bokbord når vi dessutom konkret ut till de ungdomar vi vill nå. Många kommer dessutom i kontakt med vår organisation via internet. Det är därför viktigt att vi använder de plattformar som är populära bland unga, men vi måste också se till att de plattformar vi använder oss av är praktiska för oss och tjänar de syften vi har med användningen.

I både basarbetet och vårt arbete på internet är det viktigt med regelbundenhet och rutin, men arbetet får inte gå på slentrian. Allt arbete måste utvärderas för att vi ska kunna uppnå de resultat vi vill ha. Det samma gäller arbete som faller utanför rutinen, sådant som aktioner, demonstrationer, öppna möten, studiecirklar, pubar m.m. Även ett misslyckande kan ta oss framåt så länge det undersöks. För att kunna göra detta krävs planmässighet, att man formulerar vad målet med en aktivitet är oavsett hur litet eller stort. Det samma gäller i förvaltandet av de kontakter förbundet får genom det utåtriktade arbetet, utan ett sympatisör nätverk är många aktiviteter svår att genomföra. Sporadisk kontakta håller inte de ungdomar som kommit i kontakt med förbundet intresserade. Kontakten med sympatisörer är således precis som det utåtriktade arbetet i sin helhet avgörande för förbundet.

RKU riktar sig till skol- och arbetarungdomen, men inom förbundet finns det en tydlig brist på ungdomar som arbetar heltid. Att proletarisera förbundet är viktigt för att nå vårt strategiska mål, att vinna hegemoni bland arbetarungdomen. Att nå dit kommer inte vara lätt, det kräver ett medvetet arbete. Det är därför viktigt att vi specifikt riktar oss till arbetarungdomen, så väl i våra krav och paroller som i vart vi utför vårt basarbete.

För fortsatt utbyggnad krävs att vi utför aktivitet med stor geografisk spridning. I vissa städer finns väl utvecklad lokaltrafik, som ger oss tillfälle att sprida vår propaganda på platser där vi ännu inte etablerats, både inom större orter och till närliggande. Det är också svårt för en lokalorganisation att växa utan material att använda och än svårare för en enskild medlem att få igång en lokalorganisation när ingen annan på orten vet att RKU finns. Det är därför viktigt att alla medlemmar och lokalorganisationer har tillgång till material, men också kan ta stöd för att kunna genomföra utåtriktad aktivitet från närliggande orter.

Mål för kongressperioden
 • Alla lokalorganisationer ska ha regelbundet basarbete
 • Det utåtriktade arbetet måste ske planmässigt och utvärderas
 • Alla lokalorganisationer ska ha ett medvetet och planmässigt sympatisörsarbete
 • Förbundet ska medvetet rikta sig till arbetarungdomen
 • Samarbetet inom distrikten måste förbättras
 • Alla medlemmar och lokalorganisationer ska ha tillgång till relevant material
Centralstyrelsens uppgift

Centralstyrelsen är vårt högsta verkställande organ. Deras uppgift är att förverkliga de beslut som fattats på kongressen, samt att bibehålla kontakten med våra lokala styrelser samt enskilda medlemmar. I vår ambition att förbättra vårt arbete, måste den nationella ledningen kritiskt granska vår utförda aktivitet: söka nya vägar för att skapa en optimal praktik. Men för att kunna utvärdera den befintliga aktiviteten, måste centralstyrelsen ha en överblick på vad som sker ute i landet. Det är därför varje medlems ansvar att rapportera vid varje utförd aktivitet, precis som det är centralstyrelsens ansvar att rapportera tillbaka till de lokala styrelserna. Dessutom spelar centralstyrelsen en stor roll i aktiverandet av våra medlemmar. På de orter som behöver understöd måste man verka för att samarbete lokalorganisationer emellan, för att kunna stärka varandra i förbundsbyggandet. Detta måste ske i ett ömsesidigt samspel mellan den centrala och den lokala styrelsen, vilket den nationella ledningen har det övervägandet ansvaret att upprätthålla.

En målsättning som centralstyrelsen måste ha är också att den kunskap som förvärvas genom kommande kongressperiod på ett smidigt sätt kan överföras till nästkommande centralstyrelse. Under vissa kongressperioder kan skiftet mellan en centralstyrelse till en annan, där många erfarna kamrater avgår, skapa ett glapp i kunskap och erfarenhet om det centrala arbetet. Detta leder till att det kan ägnas en hel kongressperiod åt att en oerfarna centralstyrelsen måste uppfinna hjulet på nytt, vilket hamnar i vägen för kommunikationen med lokalorganisationerna och utvecklandet av deras dagliga arbete. Det blir därför viktigt att den kommande centralstyrelsen finner vägar för att förebygga detta problem.

Mål för kongressperioden
 • Centralstyrelsen ska aktivt eftersöka nya metoder och grepp för förbundsarbetet.
 • Centralstyrelsen ska verka för distriktsmässigt samarbete.
 • Centralstyrelsen ska arbeta för att säkra kunskapsöverföring till nästkommande centralstyrelse.
Levande diskussion och studier

För att utveckla förbundets linjer och arbete krävs en levande diskussion inom det, men också tillgång till både grundläggande och mer djupgående studier. För att kunna verka som en organisation och inte en mängd utspridda lokalorganisationer måste diskussion föras i förbundet som helhet, detta görs genom vårt internorgan Revolutionären. Tyvärr har inte den utkommit så regelbundet som kan önskas, men för att detta ska vara möjligt måste också de diskussioner som förs i lokalorganisationerna, liksom de lärdomar som tas från utfört arbete, sammanfattas och skickas in. Revolutionärens roll inom förbundet måste vara tydlig och internorganet lyftas som det viktiga verktyg det är. Ansvaret för detta ligger på de lokala styrelserna så väl som centralstyrelsen.

Studier är viktiga för att vi ska få kunskap om både vårt politiska arbete såväl som samhället i stort. Ett förbund som är skolat med bra politisk bas ger medlemmar och lokalorganisationer som är starka och kan stå på sig i förbundsdiskussionen och samhällsdebatten i övrigt. Studier är dessutom motiverande och inspirerande för handling i form av dagligt politiskt arbete och organisering. När vi förstår varför vi gör något blir vi inte heller bara motiverade att utföra arbetet, vi kan också utveckla det. De är alltså avgörande för att ta vårt förbund framåt. Inom RKU studerar både aktuella politiska frågor och marxismen-leninismens teori och praktik. Det har producerats mycket studiematerial inom förbundet under dess snart 30 åriga historia, men ofta blir det upp till lokalorganisationerna att ta fram eget material till de texter eller i de frågor de vill studera. Detta kan försvåra studiearbetet, speciellt inom nya lokalorganisationer, då mycket tid får läggas på att ta fram frågor och diskussionsämnen istället för att kunna ta del av det arbete som redan utförts inom förbundet och vidareutveckla detta. Det är därför viktigt att möjliggöra att ta del av det material som redan finns genom tillvägagångssätt som centralstyrelsen anser vara adekvata.

Mål för kongressperioden
 • Revolutionären ska utkomma regelbundet som ett led i att lyfta förbundets teoretiska nivå och förbättra interndiskussionen
 • Alla lokalorganisationer ska delta i förbundsdiskussionen
 • Alla medlemmar och lokalorganisationer ska ha tillgång till Organisationshandboken
 • Studiematerialet som produceras inom förbundet ska tillgängliggöras för samtliga lokalorganisationer