Köttet eller klimatet - det hänger på proletariatet

Veganism eller undergång

Som både en av de största utsläppare av växthusgaser och förstörare av ekosystem är köttindustrin en ledande orsak bakom vår planets stora klimatförändringar. Att undvika eller i alla fall lindra det katastrofala klimathotet innebär, liksom en omvandling av vårt ekonomiska system, en omställning av vår globala livsmedelsindustri. Den behöver komma bort från dagens ohållbara och ineffektiva köttproduktion.

2019-04-08
Artikel

Global uppvärmning

Generellt har information och allmänhetens kunskap om köttindustrins miljöpåverkan växt enormt under det senaste decenniet. Nuförtiden är det få som inte känner till att köttindustrin är en av de största bidragande faktorerna till global uppvärmning. Men något som alla inte håller koll på är att köttindustrin faktiskt släpper ut mer växthusgaser än alla flygplan, bilar, båtar och tåg kombinerat –det vill säga hela transportsektorn. Förenta Nationernas (FN) livsmedels- och jordbruksorganisation beräknar att andelen av alla mänskligt framkallade växthusgasutsläpp från köttindustrin motsvarar 14,5 procent. Men det avslöjar inte köttindustrins fulla påverkan på den globala uppvärmningen eftersom växthusgaserna varierar i effektivitet. Metangas, som kor är stora producenter av, värmer upp planeten 86 gånger mer effektivt än koldioxid under en period av en till två decennier. Eftersom nästan hälften av växthusgasutsläppen från boskap är metangas bidrar köttindustrin till den kraftiga intensifiering av global uppvärmning som påskyndar klimatförändringarna. Vidare rapporterar FN att kor uppfödda för kött- liksom mjölkproduktion är den djurart som ansvarar för mest utsläpp av hela djurindustrin, vid ungefär 65 procent. Dock räknar dessa siffror endast med de direkta växthusgasutsläppen från köttindustrin, inte de indirekta. Jag syftar på skövlingen av enorma skogsområden för att ge plats åt uppfödningen av boskap. Framför allt i Latinamerika där två tredjedelar av de avskogade markerna blir till betes- och jordbruksmarker för boskapsuppfödning.

Avskogning förstör inte bara biologisk mångfald och utrotar olika arter, utan det släpper även på egen hand ut stora mängder av koldioxid till atmosfären. Det uppskattas att den globala avskogningen orsakar 15 procent av alla växthusgasutsläpp. Skogar är också viktiga i och med att de omvandlar koldioxid till syre i stora mängder, vilket motverkar den globala uppvärmningen. Alla dessa utsläpp från köttindustrin bidrar till höjningen av jordklotets medeltemperatur, vilket medför ett kluster av katastrofala effekter. Kortfattat innefattar detta höjningar av havsnivån, förstörelse av ekosystem, samt extremare och oftare förekommande naturkatastrofer såsom torka, skogsbränder, översvämningar och stormar. På grund av att ekosystem inte hinner anpassa sig till det drastiskt förändrade klimatet utrotas många arter, vissa vitala för allt liv på jorden såsom pollinerande insekter. Även havsströmmar, som styrs av vattnets temperatur och salthalt, kan komma att påverkas av en stor avsmältning av is. Då dessa strömmar, däribland Golfströmmen, påverkar temperaturen på kontinenterna omkring skulle detta exempelvis kunna innebära en drastisk förändring av det svenska klimatet.

Vad alla dessa klimatkatastrofer skulle få för exakta konsekvenser för mänskligheten och samhället kan inte förutspås, men oavsett innebär det omfattande följder. Men det kan sägas med säkerhet att havsnivåns höjning och alla naturkatastrofer lär drastiskt öka antalet klimatflyktingar i världen. Exempelvis har det rapporterats att Mellanöstern och Nordafrika kan bli obeboeliga i slutet av århundradet om vi fortsätter på samma sätt, vilket dels beror på ökenutbredning. Det skulle innebära ett behov av att fly för hundratals miljoner drabbade människor. Hur skulle den globala ekonomin hantera en sådan humanitär katastrof? Livsviktiga resurser skulle bli bristfälliga medans fattigdom och sjukdomar breder ut sig. Den imperialistiska världsordningen och globala handeln hotas att rubbas, potentiellt kollapsa. I det allra värsta av scenarion då ekosystem vitala för livets samspel förstörs kan potentiellt samhällets eller till och med mänsklighetens överlevnad hotas.

Förstörelse av ekosystem

Klimatförändringarna orsakas inte bara indirekt av mängden växthusgaser i atmosfären. Den orsakas också direkt från förstörelsen av ekosystem, som speciellt köttindustrin medför. Detta grundas i att produktionen av kött och djurprodukter biologiskt sett är ett enormt energisvinn. Ungefär 90 procent av all energi som går åt till produktionen av kött förloras jämfört med växterna, enkelt förklarat innebär det att om du matar en ko med 100 kg sojabönor får du ut 10 kg kött. Det innebär att köttproduktion kräver en ofantligt större mängd mark och vatten. Av världens färskvatten som används konsumerar köttindustrin ungefär en tredjedel. Av jordens landyta användes ungefär 34 miljoner kvadratkilometer till betesmark för boskap år 2011, vilket nästan är en lika stor yta som månen. Men samtidigt som kött och mejerier använder 83 procent av världens jordbruksmarker så förser de oss globalt sett endast med 18 procent av alla våra kalorier som vi konsumerar. Denna relation visar tydligt det ekologiskt ineffektiva med produktionen av kött och djurprodukter. En växtbaserad kost å andra sidan skulle, väl etablerad i samhället, innebära att mindre mark och vatten behöver gå åt att möta mänsklighetens energibehov.Miljontals hektar av regnskog skövlas årligen för att omvandlas till betesmarker, vilket har gjort många arter utrotningshotade. Den stora skala som köttindustrin omfattar kan bäst förstås i att mer än 56 miljarder landdjur slaktas varje år för konsumtion. Däribland räknas dock inte antalet dödade fiskar, som också är en stor miljökatastrof i sig. Fiskeindustrin håller på att förstöra havens ekosystem då de inte bara töms på fisk utan också fylls med plast. National Geographic har nyligen rapporterat att världens största samling av flytande skräp, även kallat The Great Pacific Garbage Patch, består till nästan hälften av plastmaterial från fiskenät.

Faktum är att sedan 1970-talet har 60 procent av jordens djurpopulationer utplånats av mänskligheten. Detta visar en ny rapport från världsnaturfonden som konstaterar att den stora och växande konsumtionen av mat och resurser förstör livets samspel på vår planet, vilket är den största implikationen av ekosystems förstörelse. Ytterligare är vattenföroreningar, liksom luftföroreningar, också en direkt effekt av köttindustrin. Exempelvis är det den primära orsaken för Östersjöns övergödning. Det är främst en konsekvens av grisindustrin i de omgivande länderna, där gödslet mynnar ut och skapar en överproduktion av alger, vilket skapar en obalans. Förutom stora ekosystem drabbas även människors hälsa av direkta föroreningar från köttindustrin. Detta gäller specifikt fattiga människor. Jordbruk för boskap förorenar faktiskt vattenvägar mer än alla andra industrier kombinerat, uppger den amerikanska miljömyndigheten Environmental Protection Agency. Slutligen är även användningen av antibiotika ett stort miljö- och hälsoproblem med köttindustrin. Många djur matas med stora mängder av antibiotika, vilket ökar risken för att bakterierna blir resistenta. Detta hävdar Världsnaturfonden vara en av våra största folkhälsoutmaningar.

Ett hållbart samhälle

Det absolut mest effektiva sättet att minska sitt avtryck på klimatet är att undvika animaliska produkter, det vill säga anta en vegansk kost. Detta gäller inte bara vid minskning av växthusgaser, utan också avskogning, försurning, övergödning och mark- liksom vattenanvändning. Studien Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers, utförd av J. Poore och T. Nemecek (Science, 010618), förklarar att anledningen till detta beror på att köttindustrin övergriper alla miljöproblem. Dessutom är valet över ens kostvanor jämfört med andra personliga miljöåtgärder både enklare och gör mer drastisk skillnad. Men studien är långt ifrån ensam om dess slutsatser. I samtidens mest omfattande analys av miljöpåverkan från vårt livsmedelssystem, Options for keeping the food system within environmental limits, hävdade 23 framgående miljöforskare i slutet av oktober att enorma minskningar av köttkonsumtion är vitalt för att undvika förödande klimatförändringar. De uppger bland annat att »västerländska länder« behöver minska konsumtionen av nötkött med hela 90 procent.

Vi har ingen tid att vänta. Redan i början av oktober detta år varnade FN att vi endast har tolv år på oss att lindra en kommande klimatkatastrof. För detta krävs dock en omfattande samhällsförändring. Det räcker inte att ansvaret ligger på den enskilda individen att minska sin köttkonsumtion om hen vill. Till skillnad från liberalismen kan marxismen peka ut den systematiska kopplingen till klimatförändringarna. Det är vårt ekonomiska system som behöver förändras om miljön ska räddas. Motsägelsen mellan kapitalismen och naturen har idag nått en skala som hotar mänsklighetens överlevnad. Som redan redogjorts för i artikeln bidrar köttindustrin betydligt till detta på grund av de skadliga sociala och ekologiska effekterna den innehar.

Därför måste marxister erkänna att den nuvarande omfattningen av animalieproduktionen är objektivt irrationell och hindrande för sociala framsteg. Den som tror att den nuvarande köttproduktionen kan ignoreras eller ens överföras till en socialistisk värld, har tagit an den naiva och romantiserade bilden av industrialiserad köttproduktion som kapitalistiska lobbygrupper främjar. Omvandlingen av livsmedels- och köttindustrin till en ekologiskt hållbar vegansk och planerad produktion skulle däremot vara ett aktuellt socialistisk krav. Med en ekonomi som prioriterar miljön istället för bara profiter och ekonomisk tillväxt, har det socialistiska samhället potential att ställa om hela matproduktionen i en hållbar riktning. En liknelse till klimatsituationen kan göras med ett yttrande av den franska filosofen Albert Camus (1913-1960). Han konstaterade att självmordet är den allvarligaste filosofiska frågan, eftersom innan vi har kommit fram till om livet är värt att leva eller inte så är alla andra filosofiska frågor irrelevanta.

Jag skulle hävda att klimathotet på liknande sätt är den viktigaste politiska frågan, eftersom alla andra politiska frågor blir tillintetgjorda om de system som uppehåller liv på jorden kollapsar. Därför bör vi göra allt vi kan för att motverka den närmande klimatkatastrofen. Förutom att organisera oss för kapitalismens avskaffande, innebär detta en iallafall minskad köttkonsumtion i samhället om inte en hel omvandling till vegansk kost. För hur ska vi kunna ha en socialistisk revolution utan en planet som vi kan leva på?

Rasmus Nilsson

RKU-Kristianstad